Bent u ons nieuwe bestuurslid?

SPMS-bestuurder: een uitdagende job!
25 april 2024

De pensioenwereld is volop in beweging en staat in de schijnwerpers van de media en politiek. De komende jaren vinden cruciale veranderingen plaats met de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Ook de financiële markten zijn flink in beweging.

Als bestuurslid van SPMS bent u van betekenis voor 18.000 (oud-)medisch specialisten in Nederland. U maakt deel uit van een enthousiast en gedreven team, dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van betrokkenheid en een persoonlijke sfeer.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en laat zich hierin bijstaan door een directeur en een bestuursbureau. Zij sturen ook de partijen aan waar taken aan zijn uitbesteed, waaronder pensioenadministrateur APG en BlackRock voor de beleggingen.

Bestuursstructuur

Het SPMS-bestuur bestaat momenteel uit de volgende bestuursleden:
 
 • Amber Goedkoop (voorzitter)
 • Bas Huisman (vicevoorzitter)
 • Kees Vermeij
 • Marcel Vonk
 • Robert Wagenmakers
 • Mark Stoutjesdijk
 • Mihaela Gamala
 • Peter Go

Het bestuur laat zich adviseren door 3 Beleidsadviescommissies:
 

 1. Pensioenen
 2. Investment
 3. Audit & Risk.

Ieder bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter, is lid van 1 van de commissies.

Wij zoeken een nieuwe bestuurder voor de Beleidsadviescommissie Investment en een nieuwe bestuurder voor 1 van de andere 2 commissies.

Als lid van het Investment Committee (IC) adviseert u samen met externe deskundigen en medebestuurders over het beleggingsbeleid van SPMS en werkt u nauw samen met de investment managers en risicomanagers.

Als lid van de Audit & Risk Commissie (ARC) adviseert u samen met externe deskundigen en medebestuurders over het financiële beleid en risicomanagement van SPMS en werkt u nauw samen met de controller en risicomanagers.

Als lid van de Beleidsadviescommissies Pensioenen (BCP) adviseert u samen met externe deskundigen en medebestuurders over het pensioenbeleid, communicatiebeleid en financiële planning en werkt u nauw samen met de manager pensioenbeleid, manager financiële planning, manager communicatie en risicomanagers.

Profiel

De volgende punten strekken tot aanbeveling:
 

 • Bestuurlijke c.q. managementervaring.
 • Affiniteit met financiële vraagstukken.
 • Maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties

 • Leergierig
 • Oordeelsvorming
 • Belangenafweging
 • Kritisch
 • Integriteit

Tijdsbeslag

De pensioenwereld en SPMS zijn de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling. Dit vraagt voldoende tijd en aandacht van het bestuur. De gemiddelde tijdsbesteding is naar verwachting 12 uur per week.

Als indicatie kunt u rekening houden met ca. 30 vergaderingen per jaar (bestuur, commissie en overige bijeenkomsten). Daarnaast besteedt u een deel van uw tijd aan het voorbereiden van vergaderingen en educatie. 

Vergoeding

Voor uw bestuurslidmaatschap ontvangt u een adequate bruto financiële vergoeding. Deze bestaat uit een vaste vergoeding, een vacatievergoeding per officieel geconvoceerde vergadering en een vergoeding voor overige werkbesprekingen. Daarnaast vergoeden wij de reiskosten.

Benoeming en toezicht

De Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) is de opdrachtgever van SPMS en benoemt de SPMS-bestuursleden. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

Het interne toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht stellen het profiel voor bestuursleden vast en beoordelen of de kandidaat past in het profiel.

Het bestuur legt verantwoording af aan een verantwoordingsorgaan dat bestaat uit deelnemers en gepensioneerden.

Gesprekken

De gespreksrondes zijn gepland op de volgende data:
 

 1. Donderdagavond 6 juni vanaf 18.30 uur: met eerste delegatie SPMS bestuur
 2. Dinsdagavond 18 juni vanaf 18.30 uur: met tweede delegatie SPMS bestuur
 3. Donderdagavond 20 juni vanaf 19.00 uur: met RvT en bestuur BPMS via Teams.

Wij willen u vragen deze avonden vrij te houden voor deze gesprekken.

Interesse?

We zien uw motivatie en curriculum vitae graag tegemoet vóór 21 mei 2024 via info@spms.eu.

Meer informatie over deze functie kunt u opvragen bij:

 • Amber Goedkoop (voorzitter bestuur) 06 21 56 51 67
 • Jacques van Dijken (directeur SPMS) 06 53 15 19 02
 • Het secretariaat van het SPMS-bestuursbureau via info@spms.eu of (030) 693 76 80

Over SPMS

Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) is het pensioenfonds van en voor vrijgevestigd medisch specialisten dat hen financieel ontzorgt door het aanbieden van een solide pensioen en aanvullende (financiële) dienstverlening, aansluitend op de behoeften en wensen van de deelnemer.

Met een belegd vermogen van ruim €11 miljard behoort SPMS tot de top 20 pensioenfondsen in Nederland. SPMS streeft ernaar om op het gebied van pensioenen toegevoegde waarde en hoogwaardige dienstverlening te leveren aan haar (ex-)deelnemers en gepensioneerden.

Naast pensioenadministratie en beleggingen is onafhankelijke financiële planning één van de kernactiviteiten van het fonds.