Pensioen 1-2-3: Laag 2

logo_laag2

U bouwt pensioen op bij SPMS. Elk pensioenfonds heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Persoonlijke informatie over uw pensioen bij SPMS vindt u op MijnSPMS. Een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. 

 • In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. 
 • In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.*
 • En in laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van SPMS.

*Wilt u de informatie uit laag 2 liever op papier ontvangen? Dat kan. Vraag deze via onze website aan.

Dit is laag 2.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen

Als medisch specialist neemt u deel in de pensioenregeling van SPMS en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u vanaf uw 65-jarige leeftijd, elke maand zolang u leeft. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Hoeveel pensioen u straks ontvangt van SPMS is afhankelijk van de duur en het niveau van uw pensioenopbouw in de regeling en van de inhoud van de pensioenregeling.

De SPMS-pensioenregeling is een vastebedragenregeling

Bij SPMS bouwt u vaste bedragen aan ouderdomspensioen op. In 2024 is de opbouw in de hoogste trapcode € 1.017,69 per jaar als u deelneemt in de opting-inregeling. Neemt u deel in de opting-outregeling dan is in 2024 de opbouw in de hoogste trapcode € 820,72 per jaar. De trapcode waarin u bent ingeschaald, hangt af van uw inkomen en deeltijdfactor. Het (opgebouwde) ouderdomspensioen is verhoogd met 5,404%*.

*Dit percentage kan afwijken. Lees hier in welke gevallen dit zo is.

Lees meer over inschaling en de inschalingsklassen.

Hoogte ouderdomspensioen bekijken

De hoogte van uw ouderdomspensioen staat in MijnSPMS en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Partnerpensioen voor uw partner

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner maandelijks van SPMS ontvangt na uw overlijden. Ook als u zelf nog niet met pensioen was op het moment van overlijden. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op de datum van uw overlijden.

Meestal is partnerpensioen automatisch geregeld

Volgens het pensioenreglement beschouwt SPMS de volgende personen als uw partner:

 • Uw echtgenoot/echtgenote.
 • Uw geregistreerd partner.
 • De partner waarmee u een samenlevingsovereenkomst bent aangegaan en die u zelf bij SPMS heeft aangemeld. Deze partner mag geen bloedverwant of aanverwant van u zijn.

Getrouwd in Nederland of een geregistreerd partnerschap?

Omdat wij een koppeling hebben met de Basisregistratie Personen (BRP), ontvangen wij de gegevens van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap (in Nederland) automatisch van uw gemeente.

Getrouwd in het buitenland?

Als u in het buitenland bent getrouwd, moet u dat volgens het pensioenreglement schriftelijk melden bij SPMS.
Bij tijdige melding is uw gehuwde partner verplicht verzekerd.

Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt? Meld dan uw partner aan.

Heeft u een samenlevingscontract?

Dan mag u zelf de keuze maken of u uw partner wilt aanmelden voor het nabestaandenpensioen.

Kort samengevat:

 • Als u in het buitenland woont en trouwt: stuur ons als bewijs een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister.
 • Als u samenwoont kunt u uw partner verzekeren als u een samenlevingsovereenkomst bent aangegaan.

Partnerpensioen verhogen

Stopt uw pensioenopbouw bij SPMS, dan kunt u op dat moment het partnerpensioen voor uw partner aanvullen. U ruilt daar een deel van uw ouderdomspensioen voor in. Het totale partnerpensioen mag na uitruil niet meer bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen dat na uitruil resteert. Is op de datum einde deelnemerschap het partnerpensioen al 70% van het ouderdomspensioen? Dan kunt u niet uitruilen. Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u er ook voor kiezen het partnerpensioen voor uw partner te verhogen. U ruilt daar ouderdomspensioen voor in.

Hoogte partnerpensioen

Het levenslange partnerpensioen voor uw partner bestaat uit het partnerpensioen dat uw partner, gerekend van het begin van uw partnerschap, zou krijgen als u tot uw 65-jarige leeftijd bij SPMS pensioen zou opbouwen. Bij overlijden na uw deelnemerschap of pensionering krijgt uw partner het partnerpensioen dat u tijdens de periode van uw partnerschap heeft opgebouwd.

Als u overlijdt krijgt uw partner onder voorwaarden ook een tijdelijk partnerpensioen. Uw partner krijgt dit naast het levenslange partnerpensioen. In 2024 bedraagt het tijdelijk partnerpensioen € 21.805,99.

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnSPMS en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Mogelijk recht op Anw-uitkering

Als u overlijdt heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Lees meer over het partnerpensioen

Wezenpensioen

Als u overlijdt hebben uw eigen kinderen automatisch recht op een wezenpensioen. U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft. Wezenpensioen is een tijdelijke pensioenuitkering die uw kinderen maandelijks krijgen als u overlijdt. Het maakt daarbij niet uit of u wel of geen partner heeft.

Na uw overlijden krijgen uw eigen kinderen wezenpensioen totdat zij 18 jaar zijn. Studerende en arbeidsongeschikte kinderen hebben recht op wezenpensioen tot zij 27 jaar zijn. Onder bepaalde voorwaarden hebben ook uw stiefkinderen, pleegkinderen, niet-erkende kinderen en de kinderen van uw vrijwillig verzekerde partner recht op partnerpensioen. Deze voorwaarden vindt u terug in het pensioenreglement van SPMS.

Hoogte wezenpensioen

U bouwt wezenpensioen op over alle jaren van uw deelnemerschap. De hoogte van het wezenpensioen hangt onder andere af van het moment van uw overlijden. Als beide ouders overleden zijn wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht, in MijnSPMS en op Mijnpensioenoverzicht.

Arbeidsongeschiktheid

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, betekent dat meestal dat u uw beroep nog maar beperkt of helemaal niet meer kunt uitoefenen. Hierdoor kan uw inkomen dalen en daarmee ook uw (verplichte) pensioenopbouw. Door het overnemen van de premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid kan SPMS nadelige gevolgen voor uw pensioen beperken.

Als u 50% of meer arbeidsongeschikt bent en uw inkomen daardoor is gedaald heeft u onder voorwaarden recht op gedeeltelijke of volledige voortzetting van uw pensioenopbouw. Zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. De premievrije opbouw loopt uiterlijk door tot uw 65ste.

Lees meer over premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement van SPMS.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

In de pensioenregeling van SPMS is geen arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen. U ontvangt van SPMS dus geen pensioenuitkering in de periode dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt hiervoor zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij een verzekeraar.

Hoe bouwt u pensioen op?

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat u verzekerd was voor de AOW. U ontvangt een volledige AOW als u in de 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd verzekerd bent geweest. Als u in Nederland woont of werkt bent u automatisch verzekerd. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de site van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd en voor de AOW-bedragen. Deze worden jaarlijks aangepast.

B. Uw pensioen dat u via SPMS opbouwt
De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Tot uw pensioen ingaat ontvangt u het UPO 1 keer per jaar. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd. En het pensioen op uw pensioendatum als u tot dat moment bij SPMS blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook informatie over het nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht. Daar vindt u een overzicht van het totale pensioen dat u heeft opgebouwd.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
Naast AOW en SPMS-pensioen kunt u uw pensioen onder bepaalde voorwaarden verder aanvullen via een bank of verzekeraar. Zo heeft u straks als u stopt met werken een extra inkomen.

Pensioenopbouw

Bij SPMS bouwt u vaste bedragen aan ouderdomspensioen op. U wordt op basis van uw werksituatie, inkomen en deeltijdfactor ingeschaald in een inschalingsklasse. Deze inschalingsklasse, die SPMS ook wel 'trapcode' noemt, bepaalt de hoogte van uw jaarlijkse pensioenopbouw. In 2024 is de opbouw in de hoogste trapcode € 1.017,69 per jaar als u deelneemt in de opting-inregeling. Neemt u deel in de opting-outregeling dan is in 2024 de opbouw in de hoogste trapcode € 820,72 per jaar.

U bouwt ieder jaar een stuk van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die jaarlijkse stukken. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen levenslang. Het (opgebouwde) ouderdomspensioen is verhoogd met 5,404%*.

*Dit percentage kan afwijken. Lees hier in welke gevallen dit zo is.

Lees meer over inschaling en de inschalingsklassen

Uw pensioenpremie

Als deelnemer van SPMS betaalt u elke maand pensioenpremie. Hiermee betaalt u voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Maar ook voor wezenpensioen. Als u een partner heeft (en in geval u samenwoont hem of haar heeft aangemeld bij SPMS), betaalt u ook premie voor een partnerpensioen.

In het jaar 2024 betaalt u als deelnemer met een verzekerde partner bij volledige pensioenopbouw een pensioenpremie van € 34.315,00 op jaarbasis. Zonder verzekerde partner bedraagt uw pensioenpremie € 28.719,00 op jaarbasis. Als u niet in de hoogste inschalingsklasse wordt ingeschaald is uw pensioenpremie lager.

Lees meer over inschaling en de inschalingsklassen

U ontvangt van SPMS maandelijks een factuur van uw pensioenpremie. Na ontvangst van de factuur schrijven wij bij automatische incasso rond de 15e van elke maand de pensioenpremie af. Als u op een later moment tot automatische incasso wilt overgaan kunt u dit zelf aanpassen in MijnSPMS.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht

Als u van werksituatie verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, blijft uw pensioen staan bij de oude pensioenuitvoerder en wordt het vanaf uw pensioeningang aan u uitbetaald.

Lees meer over waardeoverdracht

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen voor uw partner

Gaat u met pensioen of eindigt uw deelname bij SPMS? En is er geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen voor uw partner. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van SPMS als u overlijdt.

Het is belangrijk om te weten dat dit een eenmalige keuze is. Als u eenmaal gekozen heeft om ouderdomspensioen te ruilen voor partnerpensioen kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt.

Lees meer over het uitruilen van ouderdomspensioen of bekijk het pensioenreglement.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen voor uw partner op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen, of misschien heeft u geen partner (meer). Uw partner moet het hier wel mee eens zijn. Zonder schriftelijke toestemming kunt u het partnerpensioen niet ruilen.

Het is belangrijk om te weten dat dit een eenmalige keuze is. Als u eenmaal gekozen heeft om partnerpensioen te ruilen voor ouderdomspensioen kan dat niet meer ongedaan worden gemaakt.

Lees meer over het uitruilen van partnerpensioen of bekijk het pensioenreglement.

Eerder of later met pensioen


De standaardpensioenleeftijd is bij SPMS 65 jaar. U kunt ook vroeger of later met pensioen.

U mag de ingangsdatum van uw pensioen maximaal 5 jaar vervroegen, dus tot 60 jaar. Als u het ouderdomspensioen eerder laat ingaan, betekent dit wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. De pensioenopbouw stopt immers eerder. Bovendien wordt het ouderdomspensioen door de vervroeging verlaagd. Eerder met pensioen gaan heeft dus ingrijpende financiële gevolgen. Houdt u er ook rekening mee dat de AOW later ingaat dan uw ouderdomspensioen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank om te zien wanneer uw AOW ingaat. Kijk voor meer informatie over vervroeging van uw pensioen op MijnSPMS.

Houd er wel rekening mee dat u alleen pensioen opbouwt tot uw 65e. Daarnaast moet het pensioen uiterlijk ingaan op uw 70ste. U betaalt ook alleen uw premies tot uw 65ste. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen extra verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op MijnSPMS. Kijk voor de voorwaarden voor het uitstellen van pensioen in het pensioenreglement.

Conversie

Uw pensioen groeit mee met de stijging van de cao-lonen bij de overheid (met een minimum van 3%). Een deel van uw pensioenpremie is speciaal bestemd voor deze toekomstige verhogingen.

U kunt bij ingang van het ouderdomspensioen de keuze maken om de jaarlijkse stijging van het pensioen om te zetten in een hoger pensioen. U neemt hierbij een voorschot op (een deel van) de toekomstige toeslagen. Dit noemen we conversie.

Kiest u voor lage conversie dan levert u een toekomstige stijging van 1,75% in. Kiest u voor hoge conversie dan levert u een toekomstige stijging van 3% in. Deze verlaging geldt zolang u een uitkering ontvangt. Maakt u geen keuze dan wordt het pensioen vastgesteld op basis van hoge conversie. In MijnSPMS ziet u wat het voor uw pensioen betekent als u uw pensioenbedrag aanpast.

Het is belangrijk om te weten dat dit een eenmalige keuze is. Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kunt u dat niet meer ongedaan maken. Lees meer over conversie of bekijk het pensioenreglement.

Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf het moment dat uw pensioenopbouw start tot uw laatste pensioenuitkering kan wel 60 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld, waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. SPMS probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Wij moeten dan meer geld hebben dan waar we eerder op rekenden.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld SPMS ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente over een lange periode laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt SPMS ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. SPMS neemt verschillende maatregelen om de risico’s te reduceren (afdekken). Daar zijn wel kosten aan verbonden.

SPMS houdt rekening met risico’s om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Lees meer over hoe SPMS belegt en risico’s beheerst.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden. Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel dan ook gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds.

Lees meer over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2024 iets minder kopen dan in 2023. Dat heet ‘inflatie’. Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de cao-lonen bij de overheid. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Een pensioen dat de loonontwikkeling volgt is een welvaartsvast pensioen.

SPMS verhoogt uw (opgebouwde) pensioen per 1 januari 2024 met 5,404%. U heeft recht op een jaarlijkse verhoging van uw opgebouwde pensioen (het onvoorwaardelijke deel van de toeslagverlening). Daarbovenop heeft SPMS de ambitie uw opgebouwde pensioen jaarlijks extra te verhogen (het voorwaardelijke deel van de toeslagverlening). We kunnen uw pensioen alleen verhogen als de financiële situatie van ons pensioenfonds dit toelaat.

 indexatie*stijging van de lonenstijging van de prijzen
20235,4045,977%nog niet bekend
20224,25%4,12%10,00%
20213,70%1,54%2,70%
20203,00%2,81%1,30%
20193,00%2,34%2,60%
20183,00%2,87%1,70%
20173,00%0,75%1,40%
20163,00%1,45%0,30%
20153,00%1,97%0,60%
20143,00%0,31%1,00%

*Dit percentage kan afwijken. Lees hier in welke gevallen dit zo is.

De stijging van de prijzen is voor 2023 nog niet bekend. Het pensioen is per 1 januari 2024 met 5,404% verhoogd. 


Wat is de verwachting voor de komende jaren?

Elk jaar bepalen wij of wij uw pensioen kunnen verhogen en of er een kans bestaat op verlaging van uw pensioen binnen 7 jaar. Op basis van de meest recente inschattingen, verwachten wij:

 • dat wij in de komende jaren uw (opgebouwde) pensioen met de onvoorwaardelijke toeslag van 3% kunnen verhogen;
 • nu uw pensioen in de komende jaren met de voorwaardelijke toeslag extra te kunnen verhogen.

Wij achten de kans klein dat er in de komende jaren gekort moet worden op de onvoorwaardelijke toeslag van 3%.

Geen tekort

De beleidsdekkingsgraad ligt boven de vereiste dekkingsgraad. SPMS heeft daarmee geen reservetekort en er is dan ook geen herstelplan nodig.

Welke kosten maken wij?

Kosten

SPMS maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Bijvoorbeeld kosten voor de administratie. Dit zijn kosten die we maken bij het uitbetalen van de pensioenen en het innen van de premies. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

We maken ook kosten bij het beheren van het vermogen. Beleggen van het vermogen kost geld. Zo betalen wij de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Lees meer over de kosten die SPMS maakt in het jaarverslag

Wanneer moet u in actie komen?

Als u verandert van pensioenfonds

Als u van werkkring verandert, bestaat de mogelijkheid dat u bij een ander fonds pensioen op gaat bouwen. U kunt er dan voor kiezen de waarde van uw oude pensioen mee te nemen naar het nieuwe fonds. Dit heet waardeoverdracht. Komt u van een ander pensioenfonds en neemt u uw pensioen mee naar SPMS, dan noemen we dat inkomende waardeoverdracht. Stopt u met opbouwen bij SPMS en neemt u uw pensioen mee naar een nieuw pensioenfonds, dan noemen we dat uitgaande waardeoverdracht.

Laat u vooraf goed informeren. Of waardeoverdracht verstandig is hangt af van uw situatie en wensen en de verschillen tussen de betrokken pensioenregelingen.

Lees meer over waardeoverdracht

Beëindigt u de werkzaamheden waarvoor u deelneemt bij SPMS?

Of stopt u helemaal met uw beroepsuitoefening? Geef dit aan SPMS door. Dan eindigt uw deelnemerschap bij SPMS. U bouwt geen pensioen meer op bij SPMS. En u betaalt ook geen premie meer aan SPMS.

Vraag na uw start in de SPMS-regeling een offerte waardeoverdracht aan bij SPMS. SPMS vraagt vervolgens de gegevens op bij uw oude pensioenuitvoerder. Als de financiële situatie van SPMS en de andere pensioenuitvoerder voldoende is, kan uw aanvraag in behandeling genomen worden. Bent u vóór 1 januari 2015 van pensioenuitvoerder veranderd? Dan had u de offerte waardeoverdracht uiterlijk binnen zes maanden na uw start bij SPMS moeten aanvragen.

Bouwt u geen pensioen meer op bij SPMS, dan kunt u uw opgebouwde SPMS-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. U krijgt dan later geen pensioen van SPMS, maar van de pensioenuitvoerder waarnaar u uw pensioen overdraagt. Vraag waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van SPMS en de andere pensioenuitvoerder voldoende is.

 • Vraag bij de nieuwe pensioenuitvoerder een offerte aan. Als de financiële situatie van SPMS en de andere pensioenuitvoerder voldoende is, kan uw aanvraag in behandeling genomen worden.
 • Het afkopen van een klein pensioen is sinds 1 januari 2017 is niet meer mogelijk.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, dan kunt u misschien uw beroep niet meer (volledig) uitoefenen. Hierdoor kan uw inkomen dalen en daarmee ook uw verplichte pensioenopbouw. Door het overnemen van de premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid kan SPMS de nadelige gevolgen beperken voor de opbouw van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Als u 1 jaar onafgebroken 50% of meer arbeidsongeschikt bent en uw inkomen hierdoor is gedaald, heeft u onder voorwaarden recht op gedeeltelijke of volledige voortzetting van uw pensioenopbouw. Zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is onder andere afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Lees meer over premieovername bij arbeidsongeschiktheid

Als u gaat samenwonen, gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

In de pensioenregeling van SPMS bent u verplicht, bij huwelijk en geregistreerd partnerschap, een partnerpensioen voor uw partner te verzekeren. Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat bent u volgens het pensioenreglement verplicht uw partner aan te melden. Normaal gesproken krijgen wij dit automatisch door van uw gemeente als u in Nederland woont en informeren wij u over de aanvang van het partnerpensioen.

Wanneer u overlijdt ontvangt uw partner een partnerpensioen van SPMS. Als u in het buitenland woont, moet u uw huwelijk zelf aan ons doorgeven door aan ons als bewijs een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister te sturen.

Het is belangrijk om te weten dat als u ongehuwd of zonder geregistreerd partnerschap samenwoont uw partner niet automatisch een partnerpensioen ontvangt als u overlijdt. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Om uw partner aan te melden, stuurt u ons een kopie van dit samenlevingscontract en het aanmeldingsformulier vrijwillig partnerpensioen.

Trouwen, een geregistreerd partnerschap en het aanmelden van een vrijwillige partner hebben geen gevolgen voor de opbouw van uw ouderdomspensioen. Als u ooit uit elkaar gaat kan dit wel gevolgen hebben voor het pensioen dat u tot dan heeft opgebouwd.

Lees meer over trouwen of samenwonen

Als u het samenwonen beëindigt. Of als u uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in het buitenland eindigt, dan moet u ons daarover schriftelijk informeren. Woont u in Nederland dan krijgen wij een einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap meestal automatisch door van de gemeente. De vrijwillige partnerverzekering eindigt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat u niet meer samenwoont. Dit toont u aan door ons een formeel bewijsstuk van het einde van uw relatie te sturen. Ook kunnen wij de verzekering op verzoek beëindigen.

Als u en uw partner uit elkaar gaan, kunt u samen afspraken maken over hoe u het pensioen verdeelt:

 • Het ouderdomspensioen
  Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk, de periode van het geregistreerd partnerschap of van de periode van vrijwillige partnerverzekering. Maar u kunt met uw ex-partner ook afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om er voor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moeten u en uw ex-partner binnen twee jaar SPMS op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele (afwijkende) afspraken. Bij beëindiging van de vrijwillige partnerverzekering vragen u en uw ex-partner elke vorm van verdeling samen aan.
 • Het partnerpensioen
  Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of vrijwillige partnerverzekering. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht op het partnerpensioen. Dan moet u ons hierover beiden informeren.

Lees meer over scheiden of uit elkaar gaan

Als u meer of minder gaat werken en/of als uw inkomen verandert

U bouwt bij SPMS pensioen op in de inschalingsklasse die bij uw inkomen en aantal gewerkte uren past. Uw inschaling is van invloed op de hoogte van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en op de hoogte van premieovername bij arbeidsongeschiktheid. Een onjuiste inschaling kan bovendien ongewenste fiscale gevolgen hebben.

Een wijziging in uw inschaling is nodig als uw gegevens (inkomen en/of uren) naar verwachting of achteraf niet juist blijken te zijn. Wijzigingen kunt u aan ons doorgeven door middel van het formulier Pensioenopbouw. Voor het wijzigen van uw inschaling gelden termijnen.

Lees meer over meer of minder werken en over het nemen van onbetaald verlof.

Als u verhuist naar of in het buitenland

Geef ons uw nieuwe adres in het buitenland door. Ook als u verhuist naar een nieuw adres in het buitenland. Wij krijgen dit niet door van uw gemeente. Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland, schrijf u dan in bij uw nieuwe gemeente en informeer SPMS over uw verhuizing. Verhuist u in Nederland dan is het voldoende als u het nieuwe adres aan uw nieuwe woongemeente doorgeeft. Wij krijgen uw adres dan automatisch door.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Mijnpensioenoverzicht.nl

mijnpensioenoverzicht

Bekijk één keer per jaar hoeveel u in totaal heeft opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Contact

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Mail naar administratie@spms.nl of bel 020 583 62 62.