Waardeoverdracht

Iemand schrijft op een formulier naast een laptop

Als u van werkkring verandert, is het mogelijk dat u pensioen bij een ander fonds gaat opbouwen. U kunt er dan voor kiezen de waarde van uw oude pensioen mee te nemen naar het nieuwe fonds. Dit heet waardeoverdracht.

Start u als deelnemer in de pensioenregeling van SPMS? En heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds dat u mee wilt nemen naar SPMS? Dan noemen wij dit een inkomende waardeoverdracht. 


Waardeoverdracht klein pensioen
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels voor kleine pensioenen. Een klein pensioen is een pensioenaanspraak tot € 592,51 bruto per jaar. Dat is de wettelijke afkoopgrens in 2024. Heeft u een klein pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld bij PFZW of ABP? Dan dragen zij uw klein pensioen meestal automatisch aan ons over. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Het voordeel is dat uw pensioen dan door één pensioenuitvoerder wordt beheerd: 1 aanspreekpunt, 1 pensioenoverzicht en straks ook 1 uitbetaling. U krijgt bericht van ons zodra de overdracht is afgerond.

 

Stopt u met opbouwen van pensioen bij SPMS? En neemt u uw opgebouwde pensioen mee naar een ander pensioenfonds? Dan noemen wij dit uitgaande waardeoverdracht. In dat geval vervallen al uw aanspraken bij SPMS. U krijgt dan géén pensioen en verhogingen meer van SPMS, maar van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht klein pensioen
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels voor kleine pensioenen. Een klein pensioen is een pensioenaanspraak tot € 592,51 bruto per jaar. Dat is de wettelijke afkoopgrens in 2024. Heeft u een klein pensioen opgebouwd bij SPMS? Dan dragen wij uw kleine pensioen meestal automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Het voordeel is dat uw pensioen dan door één pensioenuitvoerder wordt beheerd: 1 aanspreekpunt, 1 pensioenoverzicht en straks ook 1 uitbetaling.

De opgebouwde pensioenaanspraken op ouderdomspensioen en daadwerkelijk opgebouwd partnerpensioen worden door het pensioenfonds waar u vertrekt omgerekend in een overdrachtswaarde. Die overdrachtswaarde wordt door het pensioenfonds waar u gaat deelnemen gebruikt voor de inkoop van aanspraken in het betreffende fonds.

Het jaarbedrag van de SPMS-aanspraken is lager dan dat van ABP/PFZW. Dit lagere bedrag kent de volgende oorzaken:
1. De opbouw bij SPMS wordt in de toekomst jaarlijks met ten minste 3% verhoogd. Met deze stijging is rekening gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de aanspraken die u bij SPMS inkoopt;
2. Voor uw partner bouwt u bij SPMS het levenslange partnerpensioen op, naast het tijdelijke partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Bij andere pensioenfondsen is het partnerpensioen tijdens deelname vaak (grotendeels) op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat u bij deze fondsen geen of een heel laag bedrag aan partnerpensioen heeft opgebouwd dat kan worden overgedragen. SPMS moet dan ook een gedeelte van de waarde van het bij deze fondsen opgebouwde ouderdomspensioen gebruiken om partnerpensioenaanspraken in de SPMS-regeling te kunnen inkopen.

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Bij waardeoverdracht is het uitgangspunt dat de totale waarde van de pensioenaanspraken direct voor en na waardeoverdracht gelijk is. Door verschillen tussen pensioenregelingen kunnen toch verschillen tussen aanspraken ouderdomspensioen en partnerpensioen ontstaan. Laat u hierover goed voorlichten. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Geen pensioenbreuk

Dit argument is niet geldig bij overdracht tussen ABP/PFZW en SPMS en omgekeerd, omdat deze fondsen geen eindloonsysteem kennen. In een eindloonsysteem zou een verhoging van het inkomen doortellen in alle jaren dat pensioen is opgebouwd, ook over de jaren die zijn ingekocht via waardeoverdracht.
Bij deze 3 fondsen kan een verhoging van het inkomen alleen meetellen voor de opbouw van het desbetreffende jaar en de daarop volgende jaren. Verder worden de aanspraken alleen verhoogd door indexatie

Toeslagen

Het toeslagenbeleid van SPMS is anders dan dat van de andere fondsen. Vergelijking van de toeslagverlening tussen de verschillende fondsen is niet eenvoudig. De hoogte van de toeslagverlening hangt af van de financiële positie van het fonds. Bij SPMS stijgen zowel de ingekochte pensioenaanspraken als de uitkeringen ouderdomspensioen, levenslang partnerpensioen en wezenpensioen elk jaar onvoorwaardelijk met 3%. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid van een jaarlijkse voorwaardelijke indexatie. Zowel ABP als PFZW kennen geen onvoorwaardelijke indexatie.

Wel of geen partnerpensioen

Onderzoek goed wat de gevolgen zijn voor het partnerpensioen als u voor inkomende of uitgaande waardeoverdracht kiest.

Overzichtelijk

Als u kiest voor waardeoverdracht, brengt u al uw pensioenaanspraken onder bij 1 fonds. En krijgt u later ook 1 betaling.

Spreiding beleggingsrisico

U zou er bewust voor kunnen kiezen niet tot waardeoverdracht over te gaan, omdat u geen zekerheid heeft over de beleggingsresultaten en de financiële positie van een pensioenfonds in de toekomst.

U vraagt waardeoverdracht aan via mijnwaardeoverdracht.nl. Is uw oude pensioenfonds of verzekeraar aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht? Dan kunt u waardeoverdracht regelen binnen een uur. Is uw oude pensioenfonds of verzekeraar niet aangesloten bij Mijnwaardeoverdracht? Dan kan het enkele maanden duren voordat uw waardeoverdracht is verwerkt.

Of waardeoverdracht kan plaatsvinden is onder andere afhankelijk van factoren waarop u zelf geen invloed kunt uitoefenen, zoals de dekkingsgraad  van de betrokken pensioenfondsen. Waardeoverdracht tussen SPMS en een oud pensioenfonds of oude verzekeraar die niet bij Mijnwaardeoverdracht is aangesloten, verloopt als volgt: 

 

 1. U vraagt waardeoverdracht aan via Mijnwaardeoverdracht.nl en u geeft toestemming voor het uitwisselen van gegevens. Bent u vóór 1 januari 2015 van pensioenfonds veranderd? Dan vraagt u uiterlijk binnen 6 maanden na uw start in de nieuwe pensioenregeling een offerte waardeoverdracht aan.
 2. U krijgt een melding dat de waardeoverdracht niet voltooid kan worden via mijnwaardeoverdracht.nl. Mijnwaardeoverdracht.nl stuurt het verzoek naar ons door.
 3. Wij vragen de vorige pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde.
 4. De vorige  pensioenuitvoerder berekent de pensioenaanspraken en de overdrachtswaarde.
 5. Wij berekenen de pensioenaanspraken en sturen u een offerte. In de offerte vindt u:
  - een opgave van het in te kopen pensioen bij uw nieuwe fonds;
  - een opgave van de waarde van uw opgebouwde pensioen.
 6. U geeft akkoord op de waardeoverdracht, of besluit ervan af te zien. Gaat u akkoord met de offerte? Onderteken dan de meegestuurde verklaring. Hiermee dient u uw aanvraag voor waardeoverdracht definitief in. Ook als u uw pensioen niet wilt meenemen, vragen wij dit op de verklaring aan te geven.  
 7. Bij akkoord vragen wij de vorige pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde over te maken.
 8. De vorige pensioenuitvoerder maakt de overdrachtswaarde over aan ons.
 9. U krijgt bericht van de ingekochte aanspraken.
 10. Wij voegen de ingekochte aanspraken toe aan uw al opgebouwde aanspraken.

Is SPMS uw nieuwe pensioenfonds? Vraag waardeoverdracht aan via mijnwaardeoverdracht.nl. Aan waardeoverdracht zijn voor u géén kosten verbonden.

Heeft u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u misschien uw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale waardeoverdracht. U mag uw pensioen ook laten staan bij SPMS.

Internationaal kunt u uw pensioen overdragen naar:

 • Een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties, zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlande pensioeninstelling, zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen. 

Voorwaarden

Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties, geldt dat zij een zogenaamde Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten moeten invullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar SPMS:

SPMS

Postbus 6003

1005 EA Amsterdam

Wij kijken dan of aan de eisen voor de internationale waardeoverdracht is voldaan.

Hieronder ziet u een overzicht van de termijnen die bij elke fase horen:

 

 1. U doet een verzoek voor waardeoverdracht. Hier zit geen tijdsbestek aan.
 2. SPMS doet binnen 1 maand een verzoek  bij het oude pensioenfonds om een opgave.
 3. Oude pensioenfonds verstrekt binnen 2 maanden een opgave.
 4. SPMS stuurt binnen 2 maanden na ontvangst van de gegevens, u een opgave.
 5. U beslist binnen 2 maanden na ontvangst of u wel of geen waardeoverdracht wil.
 6. Binnen 10 werkdagen na uw beslissing wordt de waarde overgedragen.

Let op: in individuele situaties, kan er afgeweken worden van bovengenoemde termijnen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!