Partnerpensioen

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner onder voorwaarden maandelijks van SPMS ontvangt wanneer u overlijdt. Ook als u zelf nog niet met pensioen was op het moment van overlijden. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op de datum van overlijden.

SPMS kent 2 soorten partnerpensioen:
 

 1. Levenslang partnerpensioen
  Wanneer u overlijdt ontvangt uw partner onder voorwaarden maandelijks een uitkering tot het moment dat hij of zij zelf overlijdt. Voor het recht op uitkering van het opgebouwde partnerpensioen maakt het niet uit of u overlijdt voor u met pensioen gaat of nadat u met pensioen bent gegaan. 
 2. Tijdelijk partnerpensioen
  Als u overlijdt krijgt uw partner onder voorwaarden ook een tijdelijk partnerpensioen uitgekeerd. Uw partner krijgt dit naast het levenslang partnerpensioen. Uw partner ontvangt tijdelijk partnerpensioen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 • U overlijdt op het moment dat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPMS.
 • Uw jaarlijkse opbouw is op het moment van overlijden hoger dan nul.*
 • Uw verzekerde partner is jonger dan 65 jaar dan wel de AOW-leeftijd.

Om voor partnerpensioen in aanmerking te komen moet uw partner vóór uw pensionering en vóór uw overlijden bij SPMS verzekerd zijn.

Let op: wij passen standaard geen loonheffingskorting toe op het partnerpensioen.

*In de wachtperiode is er ook recht op levenslang partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen, voor meer informatie bekijk de pagina 'premieovername bij arbeidsongeschiktheid'. Bovendien is er ook recht op levenslang partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen in de periode van onbetaald verlof. Lees voor meer informatie de pagina 'onbetaald verlof'.

De hoogte van het levenslang partnerpensioen hangt onder andere af van het moment van overlijden. De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Uw partner ontvangt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw partnerschap bij SPMS. Heeft u bij pensionering gekozen voor uitruil van het partnerpensioen? Dan ontvangt uw partner minder of geen partnerpensioen.
 • Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? En bent u op dat moment nog deelnemer bij SPMS? Dan wordt het partnerpensioen berekend alsof u tot uw 65e verjaardag partnerpensioen zou hebben opgebouwd. Voor de fictieve opbouw tussen de datum van overlijden en uw 65e gaan wij uit van de gemiddelde opbouw aan partnerpensioen in de laatste 5 kalenderjaren vóór uw overlijden.
 • Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? En is uw deelnemerschap bij SPMS beëindigd? Uw partner ontvangt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw partnerschap bij SPMS.

De uitkering van het levenslang partnerpensioen gaat altijd in op de eerste van de maand die volgt op de overlijdensdatum. Uw partner ontvangt deze maandelijkse uitkering totdat hij of zij overlijdt. Het levenlange partnerpensioen eindigt op de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt.

Bekijk hoeveel partnerpensioen u heeft opgebouwd in MijnSPMS.

Als u in een hogere klasse van pensioenopbouw gaat deelnemen, stijgt ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt het partnerpensioen ook los daarvan verhogen. Door bij beëindiging van uw deelnemerschap of bij ingang van uw ouderdomspensioen een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen.

In 2024 bedraagt het tijdelijk partnerpensioen € 21.805,99 bruto per jaar. Dit bedrag wordt tot uw pensioeningangsdatum jaarlijks aangepast op basis van de Algemene nabestaandenwet. De uitkering van het tijdelijk partnerpensioen gaat altijd in op de eerste van de maand die volgt op de overlijdensdatum.

Informatie voor de partner:

Overlijdt de deelnemer op of na 1 januari 2013?
Dan stopt de uitkering aan het eind van de maand waarin u als partner de AOW-leeftijd bereikt. 

Is de deelnemer voor 1 januari 2013 overleden? 
Dan stopt de uitkering aan het eind van de maand waarin u als partner 65 jaar wordt.

Wanneer eindigt het tijdelijk partnerpensioen eerder dan bij bovengenoemde situaties? 
Het tijdelijk partnerpensioen kan eerder eindigen dan op de 65-jarige respectievelijk de AOW-leeftijd. Dit gebeurt op de laatste dag van de maand als de partner:
 

 • hertrouwt;
 • een geregistreerd partnerschap aangaat;
 • een gezamenlijke huishouding aangaat;
 • overlijdt.

Volgens het pensioenreglement beschouwt SPMS als uw partner:
 

 • Uw echtgenoot/echtgenote.
 • Uw geregistreerd partner.
 • De partner met wie u een samenlevingsovereenkomst bent aangegaan en die u zelf bij SPMS heeft aangemeld. Deze partner mag geen bloedverwant of aanverwant van u zijn.

Let op: uw partner heeft geen recht op partnerpensioen wanneer het huwelijk of samenlevingscontract op de datum van of na uw pensionering is aangegaan.

Bent u vóór 1 januari 2007 partnerpensioen gaan opbouwen? En is uw partner meer dan 10 jaar jonger dan u? Dan bouwt u 2,5% minder partnerpensioen op voor elk extra jaar of gedeelte van een jaar dat uw partner jonger is. U kunt er tijdens uw deelnemerschap voor kiezen extra premie te betalen om de korting ongedaan te maken. Op het partnerpensioen dat u na 1 januari 2007 heeft opgebouwd, geldt deze kortingsregeling niet.