Inschaling en trapcodes

De hoogte van uw pensioenopbouw en de door u te betalen premie hangen af van uw inkomen en uw deeltijdfactor. Daarnaast houden we rekening met het feit of u zelfstandige bent of werknemer. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt onder werknemer.

Op basis van deze gegevens wordt u ingeschaald in een trapcode. De trapcode waarin u bent ingeschaald, bepaalt de hoogte van uw premie en uw pensioenopbouw. Bekijk de premie voor 2024 in de premietabellen.

Bent u zelfstandige? In maximaal 4 stappen bepaalt u welke trapcode op u van toepassing is.

 

1. Stel uw inkomen vast. 

Uw inkomen is de fiscale winst van 3 jaar geleden (het jaar T-3). In 2024 schalen wij u dus in op basis van uw fiscale winst in 2021. 

De fiscale winst is de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve, en vóór de ondernemingsaftrek, en vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte SPMS-premie.

 

2. Heeft u in 2021 meer of minder dan 1.750 uren gewerkt? 

a. Heeft u in 2021 minder dan 1.750 uren gewerkt? Deel het aantal gewerkte uren door 1.750. Vermenigvuldig de uitkomst hiervan met het inkomen uit stap 1. 

b. Heeft u in 2021 1.750 of meer uren gewerkt? Neem dan de uitkomst van stap 1 mee naar stap 3.

 

3. Gaat u in 2024 meer of minder dan 1.750 uren op jaarbasis werken?

a. Gaat u in 2024 minder dan 1.750 uren werken? Deel dan het aantal verwachte uren op jaarbasis door 1.750. Vermenigvuldig de uitkomst hiervan met de uitkomst van stap 2. 

b. Gaat u in 2024 meer dan 1.750 uren werken? Dan is stap 4 (de fiscale toetsing) voor u niet van toepassing. De uitkomst van stappen 1 en (indien van toepassing) 2 is bepalend voor uw inschaling.

 

4. Fiscale toetsing van de inschaling. 

Gaat u in 2024 minder dan 1.750 uren werken? Dan moet SPMS een fiscale toets op de inschaling uitvoeren. Deze toets kan tot gevolg hebben dat u op een lagere trapcode wordt ingeschaald dan volgt uit stap 1 tot en met 3.
Bij minder dan 1.750 uur op jaarbasis werkt u in deeltijd. Werkt u in deeltijd, dan kan dat van invloed zijn op de toegestane opbouw. SPMS moet bepalen of dit voor u aan de orde is.

 

Inkomen en uren omrekenen op jaarbasis

Heeft u niet het hele jaar werkzaamheden verricht waarvoor u moet deelnemen bij SPMS? Dan moet u uw inkomen en uren op jaarbasis omrekenen.
Een voorbeeldberekening van het inkomen: u heeft van juni t/m december een inkomen van € 70.000; dan is dit inkomen op jaarbasis € 120.000 (12/7 maanden x € 70.000). 

Bepaal met de rekenmodule in welke trapcode u valt

Het gebruikelijk loon
De DGA kan zelf zijn of haar salaris bepalen, met inachtneming van de minimale grens van ‘het gebruikelijk loon’ (een fiscale norm). Uw loon moet minimaal even hoog zijn als dat van een 'gewone' werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking (het vergelijkingsloon). Het gebruikelijk loon ontwikkelt zich conform CAO AMS. Voor 2024 is het gebruikelijk loon gelijk aan € 189.400,00. Dit is het bruto jaarloon dat de DGA minimaal aan zichzelf moet uitkeren bij een voltijdsdienstverband. Een lager loon is alleen toegestaan in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als u in deeltijd werkt of als u starter bent.

Let op! Vanaf 2023 is de doelmatigheidsmarge van 25% afgeschaft. Het gebruikelijk loon is daarom hoger dan eerdere jaren. 

Indien u de pensioenpremie in privé aftrekt berekent de Belastingdienst het gebruikelijk loon inclusief de pensioenpremie. Uitgaande van een pensioenpremie van € 34.315 komt het gebruikelijk loon daarmee uit op: € 189.400 + € 34.315 = € 223.715. Echter, voor SPMS dient u het loon exclusief pensioenpremie op te geven. Bij werken in voltijd komt dit neer op een gebruikelijk loon van € 189.400 exclusief pensioenpremie. In het geval dat de pensioenpremie door de BV wordt betaald en in aftrek wordt gebracht, geeft u alleen uw salaris op (in dit voorbeeld ook € 189.400). Op deze manier heeft de wijze waarop u de premie fiscaal aftrekt (in privé dan wel via de BV) geen invloed op uw inschaling bij SPMS. Voor vragen over het gebruikelijk loon of het vergelijkingsloon neemt u contact op met de Belastingdienst.

Inkomen en uren omrekenen op jaarbasis
Heeft u niet het hele jaar werkzaamheden verricht waarvoor u moet deelnemen bij SPMS? Dan moet u uw inkomen en uren op jaarbasis omrekenen.
Een voorbeeldberekening van het inkomen: u werkt van januari t/m juli en heeft in die periode een inkomen van € 70.000; dan is dit inkomen op jaarbasis € 120.000 (12/7 x € 70.000).

Fiscale toetsing op uw inschaling
Gaat u minder dan 1.750 uren werken? Dan moet SPMS een fiscale toets op de inschaling uitvoeren. Deze toets kan tot gevolg hebben dat u op een lagere trapcode wordt ingeschaald.

Bepaal met de rekenmodule in welke trapcode u valt

Er zijn 2 situaties waarin u bij SPMS deelneemt als werknemer:

  1. u bent DGA. U bent dan in dienst van uw eigen BV. U wordt fiscaal gezien als werknemer.
  2. uw werkgever is een kliniek die geen verzekerde zorg levert. Uw werkgever valt dan niet onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en u ook niet.

In alle andere gevallen neemt u deel als zelfstandige.

Werkt u tegelijk als zelfstandige en werknemer, en neemt u voor beide deel bij SPMS? Dan hanteert SPMS een omrekening om tot 1 niveau van inschaling te komen.

Alle uren die u besteedt aan uw beroep mag u meetellen. Denk onder andere aan:

  • direct patiëntgebonden uren
  • indirecte uren (zoals de bedrijfsadministratie en bijvoorbeeld de uren die u nodig heeft om uw website bij te houden)
  • beroeps- en bedrijfsmatige cursussen en trainingen
  • reistijd naar patiënten en collega's
  • incidentele ziektedagen.

Reistijd voor woon-/werkverkeer telt u niet mee in de uren. Mocht u vragen hebben over het bepalen van mee te tellen uren, dan kunt u deze het beste voorleggen aan uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Met het formulier Pensioenopbouw kunt u zich aanmelden of wijzigingen doorgeven. Het formulier bestaat uit een deel dat u kunt invullen als werknemer en een deel dat u kunt invullen als zelfstandige.

In 2024 gaat de pensioenpremie omlaag. In 2024 betaalt u maximaal € 34.315 aan premie. Dit is op basis van de hoogste trapcode en inclusief de premie voor het partnerpensioen. 

U kunt een wijziging aan ons doorgeven met het formulier Pensioenopbouw. Er is voor elk jaar een apart formulier beschikbaar. U wordt jaarlijks door SPMS aangeschreven om uw inschaling te controleren. Als u niet in de hoogste klasse bent ingeschaald, wordt u daarbij gevraagd het inkomensformulier in te vullen en aan SPMS te verstrekken.

Gaat u van zelfstandige beroepsuitoefening naar die van werknemer? Of andersom? En blijft u pensioen opbouwen bij SPMS? Dan bepaalt SPMS het niveau van uw pensioenopbouw voor die perioden afzonderlijk. Een eventuele wijziging op uw inschaling gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de wisseling van werkzaamheden.

U kunt de inschaling zelf berekenen met de rekenmodule op deze website.

Uw inschaling is van invloed op de hoogte van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en op de hoogte van premieovername bij arbeidsongeschiktheid.
Ook kan een onjuiste inschaling ongewenste fiscale gevolgen hebben. Het is dan ook in uw belang dat u juist bent ingeschaald. Daarom vragen wij u ons bij een gewijzigde werksituatie en/of een gewijzigde inkomensklasse de nieuwe gegevens aan ons door te geven.

Overgangsregeling 62+

Als u als zelfstandige 62 jaar of ouder bent kunt u een beroep doen op de overgangsregeling 62+. Uw inschaling wordt dan niet gebaseerd op het inkomen en de gewerkte uren van 3 jaar geleden, maar op het inkomen en de uren in het jaar van de inschaling zelf. Dit kan interessant zijn als u minder gaat werken en niet op basis van de winst van 3 jaar geleden uw pensioen wilt opbouwen. Als u overweegt hiervan gebruik te maken, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Op basis van uw situatie kunnen wij dan vaststellen of een beroep op de overgangsregeling voor u interessant is en aangeven wat hiervan de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Het inkomen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt niet bij het inkomen geteld voor het bepalen van de premiegrondslag.

Over het algemeen wordt uw pensioenopbouw bepaald aan de hand van uw inkomen als werknemer of zelfstandige. Ieder jaar is er een maximaal bedrag dat u aan pensioen mag opbouwen bij SPMS. Dit heet de fiscale ruimte. Voor de bepaling van de fiscale ruimte wordt uitgegaan van wettelijk vastgestelde grenzen. In 2024 wordt de maximale fiscale ruimte als volgt bepaald: 

[(Fiscaal maximaal salaris voor pensioenopbouw – franchise) x deeltijdfactor] x maximaal opbouwpercentage x 70%

De franchise is het deel van het salaris waar geen pensioen over wordt opgebouwd. Als u 1750 uur op jaarbasis werkt, dan is uw deeltijdfactor gelijk aan 100%. In 2024 is de maximale fiscale ruimte gelijk aan: [( € 137.800 – € 17.545) x deeltijdfactor] x 1,503% x 70% = € 1.265,20. 

Werkt u minder dan 1750 uur op jaarbasis? Dan is de fiscale ruimte kleiner en voert SPMS een fiscale toets uit. Deze wordt als volgt berekend:

Werknemer

Stel dat uw jaarinkomen gelijk is aan € 144.660 en dat u 1000 uur werkt op jaarbasis. Allereerst berekent u eerst een deeltijdfactor. Dit is het aantal uren dat u werkt op jaarbasis, gedeeld door 1750 uur. In dit voorbeeld is de deeltijdfactor is dan gelijk aan 1000 / 1750 = 0,57. Vervolgens gebruikt u de volgende formule:

[( € 137.800 – € 17.545) x deeltijdfactor] x 1,503% x 70%

Met bovenstaand voorbeeld komen we uit op een fiscale ruimte van € 721,17. Dit betekent dat u in het jaar niet meer dan €721,17 aan pensioen mag opbouwen. 

In het geval dat uw bruto jaarinkomen € 144.660 is, zou u bij 1750 uur ingeschaald worden in trapcode H6 met een pensioenopbouw van € 1017,69 (opting-in). Door de fiscale ruimte wordt u ingeschaald in trapcode H4. Daar is de pensioenopbouw € 678,46. Dit past binnen de fiscale ruimte. Als u voor opting-out heeft gekozen, dan zou u bij het genoemde jaarinkomen en 1750 uur ingeschaald worden in trapcode L6 met een pensioenopbouw van € 820,72. Door de fiscale ruimte wordt u ingeschaald in trapcode L5. Daar is de pensioenopbouw € 683,93.

Zelfstandige

De fiscale toets voor zelfstandigen bevat meerdere onderdelen, waaronder de fiscale winst. Om de fiscale winst voor 2024 te kunnen bepalen moeten we de fiscale winst van 2021 (T-3) omrekenen. Dit doen we als volgt: 

(Fiscale winst 2021 : aantal gewerkte uren 2021) x aantal gewerkte uren in 2024 

Stel dat uw fiscale winst in 2021 gelijk was aan € 250.000, het aantal gewerkte uren in 2021 gelijk was aan 1250 en het aantal gewerkte uren in 2024 gelijk is aan 1200. Dan is de fiscale winst 2024 gelijk aan: (€ 250.000 : 1250) x 1200 = € 240.000,00.

Op basis van dit inkomen zou u ingeschaald worden in klasse H6. Hier is de deeltijdfactor nog niet in meegenomen. Deze berekent u door het aantal uren dat u werkt op jaarbasis te delen door 1750 uur. In dit voorbeeld: stel u verwacht in 2024 1200 uur op jaarbasis te werken. De deeltijdfactor is dan 1200 / 1750 = 0,69. Vervolgens gebruikt u de volgende formule:

[( € 137.800 – € 17.545) x deeltijdfactor] x 1,503% x 70% 

Met bovenstaand voorbeeld komen we dan op een fiscale ruimte van € 872,99. Dit is lager dan de pensioenopbouw in klasse H6 (€ 1017,69) maar hoger dan de pensioenopbouw in klasse H5 (€ 848,08). Daarom wordt u ingeschaald in klasse H5. Als u voor opting-out heeft gekozen, dan is de fiscale ruimte van € 872,99 voldoende voor pensioenopbouw in klasse L6 (€ 820,72).