Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het maatschappelijk verantwoord beleggen is in ontwikkeling. SPMS heeft in haar investment beliefs het volgende opgenomen over maatschappelijk verantwoord beleggen: het is noodzakelijk om maatschappelijk verantwoord (duurzaam) beleggen als overweging mee te nemen bij de invulling van beleggingsmandaten.

SPMS stelt zich als actief aandeelhouder op namens haar deelnemers. Het beleid van SPMS op het gebied van duurzaam beleggen bestaat uit engagementactiviteiten, het uitoefenen van stemrechten en het opstellen van een uitsluitingslijst. SPMS heeft Bank of Montreal (BMO) aangesteld voor het advies over en de implementatie van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. In de Algemene richtlijnen Corporate Governance en in Corporate Governance: responsible ownership wordt uitgelegd wat responsible ownership betekent.

In 2018 heeft SPMS de thema's volksgezondheid en klimaatverandering gekozen. Hier wordt extra aandacht aan gegeven in de uitvoering van het beleggingsbeleid. Om de meetbaarheid hiervan te vergroten zoekt SPMS aansluiting bij het raamwerk van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit betreft de SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) en SDG 7 (duurzame en betaalbare energie). In 2019 heeft SPMS het IMVB convenant ondertekend samen met ongeveer 70 pensioenfondsen. In 2019 heeft SPMS een enquête gehouden onder deelnemers. Hierin is specifiek gevraagd naar de mening over maatschappelijk verantwoord beleggen.
 
Vanaf 2020 zal SPMS de Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekenen. SPMS zal specifieke beliefs gaan formuleren voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Verder zal SPMS scenario's met betrekking tot klimaatrisico's meenemen bij het formuleren van het beleggingsbeleid.

SPMS spoort ondernemingen waarin wordt belegd aan om een beter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO)-beleid toe te passen door op een actieve, structurele en constructieve wijze het gesprek aan te gaan.

SPMS laat zich hierbij leiden door de VN Principles for Responsible Investments en de ‘best practice’- bepalingen van Eumedion. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van BMO. Zij leggen zich erop toe beleggers zoals SPMS te vertegenwoordigen in de contacten met ondernemingen over milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. 

SPMS rapporteert over de engagementsactiviteiten op kwartaalbasis. Onderstaand treft u de meest recente rapportages aan:

2019

BMO houdt SPMS op de hoogte van actuele thema’s op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Dit gebeurt in de vorm van reo®-Viewpoints. Onderstaand treft u de meest recente reo®-Viewpoints aan:

2019

2018

BMO brengt namens SPMS een stem uit bij aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin belegd wordt. Onderstaande stemrapportages tonen op kwartaalbasis de wijze waarop BMO namens SPMS, met name in Europa, heeft gestemd. De uitoefening van stemrecht door BMO is gebaseerd op de algemene operationele richtlijnen van BMO en vijftien regiospecifieke operationele richtlijnen. In de stemrapportages wordt een toelichting gegeven in die gevallen waar BMO namens SPMS heeft tegengestemd of zich van stemming heeft onthouden. Via de link hieronder treft u de meest recente stemrapportages aan met de operationele richtlijnen waarop het stemgedrag is gebaseerd. 

2019

2018

2018 kwartaal 2
In verband met het grote aantal stemmen kunt u dit rapport in delen downloaden:

SPMS sluit de volgende beleggingen uit:

  • Producenten van clustermunitie en controversiële wapens;
  • Tabaksproducenten;
  • Beleggingen in Nederlandse ziekenhuizen;
  • Staatsobligaties van landen die op de sanctielijst van de VN Veiligheidsraad staan.

De uitsluitingslijst wordt opgesteld door Sustainalytics. Deze wordt elk jaar geactualiseerd. SPMS toetst tevens periodiek of de uitsluitingslijst moet worden uitgebreid met andere thema's. Hieronder treft u de meest recente uitsluitingslijst aan.

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-jaarverslag (MVB-jaarverslag) rapporteert over de stem- en engagementsactiviteiten. Tevens worden prominente ontwikkelingen toegelicht. Tot slot wordt in het jaarverslag vooruitgeblikt op het komende beleggingsjaar en de prioriteiten op het gebied van duurzaam beleggen.

Lees het jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van 2018

Oudere versies:
Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van 2017