Ambities en speerpunten

Duurzaam beleggen, met focus op gezondheid en klimaat

In ons beleggingsbeleid zijn rendement, risico en kosten belangrijk. Daarnaast willen we bijdragen aan een leefbare wereld, door rekening te houden met de gevolgen voor mens, milieu en maatschappij. Deze elementen worden gebundeld in het Engelse begrip ‘ESG’: de afkorting voor ‘Environmental’ (milieu), ‘Social’ (mens en mensenrechten) en ‘Governance' (goed ondernemingsbestuur). Het is onze overtuiging dat we hiermee bijdragen aan een leefbare wereld én de fondsdoelstellingen.

3 pijlers onder onze ESG-ambitie

Onze ESG-ambitie richt zich op drie pijlers: we spelen in op de transitie naar een duurzamere economie, we verkleinen onze negatieve impact en vergroten onze positieve impact. In ons beleid letten we speciaal op de thema’s ‘gezondheid’ en 'klimaat’.

Inspelen op de transitie naar een duurzamere economie

We zien een transitie naar een duurzamere economie. De risico’s en kansen daarvan brengen (en houden) we in kaart en wegen we mee in de samenstelling van onze beleggingsportefeuille. Met deze doelstelling hebben we een financieel vizier.

Risico’s zien wij vooral bij bedrijven die te weinig doen of te langzaam de transitie maken naar een duurzamere (klimaatbestendige) economie. Bedrijven die graag deze transitie willen maken, kunnen juist aantrekkelijk zijn.

Negatieve impact verkleinen

Een belangrijke stap is het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Wij willen dat onze beleggingen uiterlijk in 2050 in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Hiermee onderkennen we de financiële en maatschappelijke implicaties van klimaatverandering.

Voor het verkleinen van de negatieve impact belegt SPMS niet in bepaalde activiteiten of sectoren’. Lees meer over waar we niet in beleggen.

In resterende activiteiten en sectoren gebruiken wij onze invloed als aandeelhouder om de negatieve impact te beheersen. Hiermee willen wij ernstige schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, gezondheid, klimaat en corruptie voorkomen of mitigeren.

Positieve impact vergroten

Voor een positieve impact kiest SPMS voor beleggingen die naast een financieel rendement ook een intentioneel gunstige invloed op de maatschappij hebben. Met deze beleggingen gaan we een stap verder dan duurzaam beleggen, waarbij we rekening houden met mens, milieu en maatschappij.

Uiterlijk in 2025 wil SPMS minimaal 10% van haar vermogen onderbrengen in deze zogenoemde impactbeleggingen. In de nieuwe beleggingen kijken we over de volle breedte naar de mogelijkheden. Onze hoofdthema’s daarbinnen zijn 'gezondheid' en 'klimaat’.