Hoofdthema klimaat

Het tegengaan van klimaatverandering is een hoofdthema voor SPMS. Aan dit thema geven we invulling door gericht te beleggen en door onze invloed als aandeelhouder en pensioenbelegger te gebruiken. Ook onze deelname aan Net Zero Asset Owner Alliance om te komen tot CO2-reductie is hierin een belangrijke pijler.

Voor de invulling van het hoofdthema klimaat kijkt SPMS onder andere naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 maatschappelijke thema’s, waaronder ‘Duurzame energie’ en ‘Klimaatactie”.

 

Energie is onmisbaar in onze wereld. Toch heeft 1 op 5 mensen in de wereld geen toegang tot moderne elektriciteit en zijn ze voor koken en verwarming afhankelijk van bijvoorbeeld hout of steenkool. Energie is ook een belangrijke bron van klimaatverandering. Klimaatverandering raakt elk land in de wereld. Het ontwricht economieën en beïnvloedt levens, met grote kosten voor mensen, gemeenschappen en landen, nu en in de toekomst. Ontwikkelingsdoel 13 ‘Klimaatactie’ zet in op het voorkomen van klimaatverandering en het bestrijden van de gevolgen.

Bijdragen aan klimaatdoelen

Om mensen toegang te geven tot betaalbare, schone energie is het belangrijk om te investeren in zonne-, wind- en thermische energie, maar ook om te werken aan technologische verbeteringen en infrastructuur, zodat we efficiënt omgaan met natuurlijke bronnen. 

 

Schone energie is voor SPMS een belangrijk thema in onze infrastructuurbeleggingen. Op dit moment zetten we daar al op in, bijvoorbeeld met investeringen in zonne-energie in Spanje. 

 

Daarnaast heeft SPMS meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse groene staatsobligaties. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor klimaatinvesteringen door de Nederlandse overheid. Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor zonnepanelen en het energiebesparend maken van woningen, duurzaam transport, maar ook aan maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Beleggingen met maatschappelijk rendement

Uiterlijk in 2025 wil SPMS minimaal 10% van haar vermogen onderbrengen in beleggingen die zowel een financieel als een meetbaar maatschappelijk rendement genereren. Deze kunnen op een breed terrein liggen, maar we kijken daarbij rond ons hoofdthema Klimaat vooral naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ’betaalbare schone energie’ en naar ’klimaatactie’. 

 

Hiervoor kijken we bijvoorbeeld naar hernieuwbare energie, zoals warmte en energie uit wind, zon, biomassa, geothermie, hydro of getijden, alternatieve brandstoffen als waterstof, brandstofcellen en biobrandstof en naar toepassingen voor het vergroten van de energie efficiency. Daarnaast willen we investeringen verkennen die helpen om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingsbestendige gebouwen.

Onze invloed als aandeelhouder en pensioenbelegger

SPMS gebruikt haar invloed als aandeelhouder door met ons stemgedrag bij te sturen in de bedrijfsvoering. Daarnaast gaan we actief in gesprek met ondernemingen met het doel om verbeteringen op het gebied van mens, milieu en maatschappij te realiseren. Ook trekken we samen met andere pensioenbeleggers op om een vuist te maken.

Climate Action 100+

SPMS is aangesloten bij het initiatief Climate Action 100+. Dit wereldwijde beleggersinitiatief stimuleert de 100 ondernemingen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Daarnaast spreekt CA100+ met ruim 60 andere ondernemingen die een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar schone energie. Eind 2021 heeft 43% van de 160 deelnemende bedrijven inmiddels toegezegd om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Lees meer over Climate Action 100+

SPMS investeringen aanpassen aan klimaatdoelen

Een andere belangrijke samenwerking is onze aansluiting bij de Net Zero Asset Owner Alliance. Dit is een samenwerking tussen pensioenfondsen wereldwijd, die zich als doel stellen om de eigen investeringen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs: het beperken van de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius. De alliantie is een initiatief van de Verenigde Naties.

 

Met de deelname aan deze alliantie halen we expertise binnen over klimaatrisico’s en hoe wij onze investeringen daarop kunnen aanpassen. Zo kunnen wij leren van andere pensioenfondsen. Bovendien zorgt de verbinding met de VN ervoor, dat wij onze portefeuille aanpassen in lijn met wetenschappelijke inzichten, zoals die van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Meer details over de samenwerking leest u in ons nieuwsbericht SPMS bundelt krachten in strijd tegen klimaatverandering.

 

Op https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ leest u meer over de achtergronden en organisatie van de Net Zero Asset Owner Alliance