Transparant over onze keuzes en werkwijze

Wij zijn graag transparant over hoe wij beleggen voor een goed pensioen én een leefbare wereld.

In onderstaande uitklapmenu's vindt u een overzicht van de verschillende documenten over ons beleggingsbeleid.

Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. Dit beleid is gericht op de lange termijn, zodat we nu en in de toekomst het pensioen van onze deelnemers kunnen betalen. 

Belegginsbeginselen
SPMS belegt vanuit bepaalde overtuigingen. Deze zijn in het belang van onze deelnemers en vormen de basis van ons beleggingsbeleid. Deze overtuigingen zijn vastgelegd in onze Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Investment beliefs
‘Investment beliefs’ geven richting aan de keuzes die SPMS maakt bij onderwerpen zoals kosten, risico en complexiteit. Elke belegging die wij doen, toetsen wij hieraan. Ook controleren we periodiek of dat wat wij doen, nog steeds voldoet aan onze ‘Investment beliefs’. 

 Lees meer over onze Investment beliefs

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid
SPMS voert een ESG-beleid om bij te dragen aan een leefbare wereld en aan goede beleggingsresultaten. In ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB) wordt dit ESG-beleid uiteengezet. U vindt hierin ook onze ‘ESG beliefs’, zoals onze overtuiging dat verantwoord beleggen niet leidt tot een verslechtering van het risico- en rendementsprofiel en we daarmee juist bijdragen aan de fondsdoelstellingen.

Lees meer in ons ESG-beleidsdocument

Periodiek doen wij verslag van onze vorderingen en resultaten.

ESG-jaarverslag 2022/2023

Lees het ESG-jaarverslag

SPMS Jaarverslag 2022

Bekijk ons volledige jaarverslag van 2022.

Jaarbericht 2021

Lees ons jaarbericht voor meer inzicht in onze beleggingsresultaten.

ESG-jaarverslag 2021/2022 

Lees meer over onze ESG-ambities, -doelstelling en -resultaten

Jaarverslagen van afgelopen jaren

Op deze pagina kunt u jaarverslagen downloaden en bekijken.

Betrokkenheidsbeleid

Verantwoord beleggen is onderdeel van het beleggingsbeleid van SPMS. Hierin is actief aandeelhouderschap een belangrijk aspect. Meer hierover leest u in ons betrokkenheidsbeleid.

Periodiek rapporteren wij over onze engagementactiviteiten. Hieronder vindt u de laatste rapportages.

SPMS is bij een flink deel van haar beleggingen aandeelhouder. Als actief aandeelhouder stemmen wij op aandeelhoudersvergaderingen. Voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen onderschrijven wij de richtlijnen van de Nederlandse Corporate Governance Code, de OESO-richtlijnen en de International Corporate Governance Network principes van goed ondernemingsbestuur.

Bekijk hieronder de rapportages van onze meest actuele stemactiviteiten.

IMVB-convenant

Het IMVB-convenant is een samenwerking tussen Nederlandse pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. In het convenant slaan zij de handen ineen om misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu te voorkomen bij de bedrijven waarin ze beleggen.

Lees meer over het IMVB-convenant op https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen/convenant

Principles of Responsible Investment (PRI)

Sinds 2020 zijn wij ondertekenaar van de Principles of Responsible Investment (PRI). De Verenigde Naties stelden deze principes op.

Lees meer over PRI op https://www.unpri.org/ 

Net Zero Asset Owner Alliance

De Net Zero Asset Owner Alliance is een samenwerking tussen pensioenfondsen wereldwijd, om de eigen investeringen in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs. De alliantie is een initiatief van de Verenigde Naties.

Lees meer op https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/.

Climate Action 100+

Climate Action 100+ is een wereldwijd beleggersinitiatief dat de 100 ondernemingen met de hoogste uitstoot van broeikasgassen stimuleert om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Daarnaast spreekt CA100+ met ruim 60 andere ondernemingen die een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar schone energie. Eind 2021 heeft 43% van de 160 deelnemende bedrijven inmiddels toegezegd om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Lees meer over Climate Action 100+. https://www.climateaction100.org/

Access to Medicine Foundation

SPMS steunt de onafhankelijke organisatie ‘Access to Medicine Foundation’. Zij hebben als doel om farmaceutische bedrijven te stimuleren om meer te doen voor mensen in arme landen. Daaronder valt toegang tot medicijnen. Lees meer op https://accesstomedicinefoundation.org/ 

SPMS houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving van de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Duurzaamheidsinformatie

De pensioenregeling van SPMS is een financieel product. Daarom plaatsen wij ook extra informatie op onze website. Deze informatie gaat over de volgende onderwerpen:

 1. SFDR Duurzaamheidsinformatie
  Hierin vertellen we hoe SPMS ervoor wil zorgen dat het pensioengeld op een goede, duurzame manier wordt belegd.

 2. Precontractuele informatie SPMS
  Hierin is verplichte duurzaamheidsinformatie over de pensioenregeling opgenomen.

 3. Verklaring ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
  Hierin staat de mogelijke impact van de beleggingsbeslissingen van SPMS op de door Europa bepaalde duurzaamheidsfactoren.

SPMS sluit staatsobligaties uit die zijn uitgegeven door landen waar Nederland, de VN Veiligheidsraad en de EU sancties aan hebben opgelegd. De sancties komen voort uit internationale verdragen die in Nederland van toepassing zijn. Om te bepalen of sancties leiden tot uitsluiting, moeten deze voldoen aan een of meer van de volgende criteria:

 • De sancties omschrijven een wapenembargo dat betrekking heeft op het land als geheel;
 • De sancties bevatten gerichte maatregelen betreffende reisverboden en het bevriezen van tegoeden, van toepassing op de centrale overheid (waaronder de regeringsleider, het staatshoofd of de huidige machthebbers).

 

Bekijk de sanctielijst van SPMS