Partnerpensioen

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner maandelijks van SPMS ontvangt wanneer u overlijdt. Ook als u zelf nog niet met pensioen was op het moment van overlijden. Het partnerpensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op de datum van overlijden.

SPMS kent 2 soorten partnerpensioen:

 1. Levenslang partnerpensioen
  Wanneer u overlijdt ontvangt uw partner maandelijks een uitkering tot het moment dat hij of zij zelf overlijdt. Voor het recht op uitkering van het opgebouwde partnerpensioen maakt het niet uit of u overlijdt voor u met pensioen gaat of nadat u met pensioen bent gegaan.
 2. Tijdelijk partnerpensioen
  Als u overlijdt krijgt uw partner onder voorwaarden ook een tijdelijk partnerpensioen uitgekeerd. Uw partner krijgt dit naast het levenslang partnerpensioen. Uw partner ontvangt tijdelijk partnerpensioen als aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 • U overlijdt op het moment dat u deelneemt aan de pensioenregeling van SPMS.
 • Uw jaarlijkse opbouw is op het moment van overlijden hoger dan nul.
 • Uw verzekerde partner is jonger dan 65 jaar dan wel de AOW-leeftijd.
Om voor partnerpensioen in aanmerking te komen moet uw partner vóór uw pensionering en vóór uw overlijden bij SPMS verzekerd zijn.

De hoogte van het levenslang partnerpensioen hangt onder andere af van het moment van overlijden. De volgende situaties zijn mogelijk:

 • Overlijdt u nadat u met pensioen bent gegaan? Uw partner ontvangt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw partnerschap bij SPMS.
 • Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? En bent u op dat moment nog deelnemer bij SPMS? Dan wordt uw partnerpensioen berekend alsof u tot uw 65ste verjaardag partnerpensioen zou hebben opgebouwd. Voor de fictieve opbouw tussen de datum van overlijden en uw 65ste gaan wij uit van de gemiddelde opbouw aan partnerpensioen in de laatste 5 kalenderjaren vóór uw overlijden.
 • Overlijdt u voordat u met pensioen gaat? En is uw deelnemerschap bij SPMS beëindigd? Uw partner ontvangt dan het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw partnerschap bij SPMS.
De uitkering van het levenslang partnerpensioen gaat altijd in op de eerste van de maand die volgt op de overlijdensdatum. Uw partner ontvangt deze maandelijkse uitkering totdat hij of zij overlijdt.
 
Bekijk hoeveel partnerpensioen u heeft opgebouwd in MijnSPMS.
Als u in een hogere klasse van pensioenopbouw gaat deelnemen, stijgt ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen. U kunt het partnerpensioen ook los daarvan verhogen. Door bij beëindiging van uw deelnemerschap of bij ingang van uw ouderdomspensioen een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen.
In 2021 bedraagt het tijdelijk partnerpensioen € 18.269,07. Dit bedrag wordt tot uw pensioeningangsdatum jaarlijks aangepast op basis van de Algemene nabestaandenwet. De uitkering van het tijdelijk partnerpensioen gaat altijd in op de eerste van de maand die volgt op de overlijdensdatum.

Overlijdt de deelnemer op of na 1 januari 2013?
Dan stopt de uitkering aan het eind van de maand waarin de partner de AOW-leeftijd bereikt. 

Is de deelnemer voor 1 januari 2013 overleden? 
Dan stopt de uitkering aan het eind van de maand waarin de partner 65 jaar wordt.

Wanneer eindigt het tijdelijk partnerpensioen eerder dan bij bovengenoemde situaties? 
Het tijdelijk partnerpensioen eindigt voor de partner eerder  (respectievelijk voordat de partner 65 jaar wordt of voordat de partner de AOW-leeftijd bereikt) als de partner:

 • hertrouwt;
 • of een geregistreerd partnerschap aangaat;
 • of een gezamenlijke huishouding aangaat;
 • of overlijdt.

Volgens het pensioenreglement beschouwt SPMS de volgende personen als uw partner:

 • Uw echtgenoot/echtgenote.
 • Uw geregistreerd partner.
 • De partner waarmee u een samenlevingsovereenkomst bent aangegaan en die u zelf bij SPMS heeft aangemeld. Deze partner mag geen bloedverwant of aanverwant van u zijn.