Meld u aan bij SPMS

Als medisch specialist neemt u deel aan Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS), het beroepsfonds voor medisch specialisten. Op deze pagina leest u hoe u zich aanmeldt.

SPMS is het pensioenfonds voor medisch specialisten en door medisch specialisten. Dit zorgt voor een pensioenregeling afgestemd op de specifieke wensen van medisch specialisten. 

Naast ons digitale aanmeldformulier vindt u op deze pagina de toelichting bij het aanmeldformulier. Onder 'Toelichting deelnemerschap en pensioenopbouw 2021' leest u de voorwaarde van deelnemerschap bij SPMS. Onder 'U bent zelfstandige', 'U bent werknemer' en 'U bent zowel zelfstandige als werknemer' vindt u verdere informatie die van toepassing is op de betreffende categorie. Of download de toelichting als losse pdf: Toelichting 2021.

Heeft u al pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder, dan kunt u dit opgebouwde pensioen meenemen naar SPMS. Dit heet waardeoverdracht. Als u daar gebruik van wilt maken dan geeft u dat aan in het aanmeldformulier.

Voor optimale functionaliteit van het aanmeldformulier heeft u de laatste versie van Adobe Reader nodig. Download Adobe Reader

Deelnemerschap

U bent verplicht deel te nemen in de pensioenregeling voor medisch specialisten zolang u aan alle volgende voorwaarden voldoet, te weten als u:

 • als medisch specialist bent ingeschreven in het register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG),
 • in Nederland het beroep van medisch specialist uitoefent, én
 • de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt.

Van deze deelname bent u uitgezonderd als u aantoont dat u uitsluitend in dienstverband werkt en op grond daarvan deelneemt bij het ABP of het PFZW. Bent u werkzaam als medisch specialist naast het dienstverband zoals hiervoor omschreven, dan valt u voor dit deel wel onder de verplichtstelling van SPMS.

Hoe worden de pensioenopbouw en pensioenpremie vastgesteld?

Als uit de door u verstrekte gegevens blijkt dat u deelnemer wordt in de pensioenregeling, dan moet de hoogte van uw pensioenopbouw en -premie worden vastgesteld. Deelnemers in de pensioenregeling bouwen een pensioen op dat is gerelateerd aan de premiegrondslag, omgerekend op jaarbasis. Voor het bepalen van de premiegrondslag en de pensioenopbouw maakt SPMS onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers.

U bent zelfstandige als u een vrije praktijk heeft in een ziekenhuis of kliniek. Dit kan ook in maatschapsverband zijn. U bent ook zelfstandige als u uw beroep zelfstandig in een ander verband uitoefent. Bijvoorbeeld als waarnemer, zzp-er, freelancer, of met een praktijk aan huis. Hieronder valt u niet als u in dienst bent van uw eigen BV (de DGA). U valt dan voor de fiscale wetgeving onder het begrip werknemer (zie kolom 'u bent werknemer'). 

(Geschatte) fiscale winst

Uw fiscale winst is bepalend voor de hoogte van uw pensioenopbouw en -premie. Dit is uw winst uit onderneming:

 • vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve,
 • vóór de ondernemersaftrek,
 • vermeerderd met de ten laste van die winst gebrachte SPMS-premie.

Bij DBC’s is alleen het honorariumdeel van belang voor de winst. Het kostendeel van het tarief laat u dus buiten beschouwing.

Over welk jaar?

Niet de fiscale winst van het betreffende jaar, maar de fiscale winst van drie jaar daarvóór is bepalend voor de hoogte van de pensioenopbouw. Voor 2021 geeft u de fiscale winst vermeerderd met de SPMS-premie over 2018 op. Het gaat om de fiscale winst zoals deze definitief door de Belastingdienst is vastgesteld. De Belastingdienst heeft voor deze methodiek gekozen omdat de fiscale winst altijd pas achteraf bekend is.

Werkte u in 2018 niet als zelfstandige?

In dat geval wordt u voor 2021 ingeschaald voor uw fiscale winst over 2021. U kunt daarom vooralsnog volstaan met een schatting van uw fiscale winst over 2021. Uiteindelijk zal de definitieve fiscale winst 2021 bepalend zijn voor uw pensioenopbouw over 2021.

(Geschat) aantal uren

 De wetgeving stelt fiscale grenzen aan de pensioenopbouw. Voor het bepalen van die grens is niet alleen de hoogte van uw fiscale winst van belang, maar ook of u voltijds of in deeltijd werkt. Bij minder dan 1.750 uur per jaar werkt u in deeltijd.

Werkt u in het jaar waarin u het inkomen verwerft (2017) en/of het jaar waarin u over dat inkomen deelneemt (2021) in deeltijd, dan kan dat uw pensioenopbouw en -premie beïnvloeden. SPMS moet bepalen of dit voor u aan de orde is. Daarom vragen we naar uw gewerkte uren in 2018 en 2021.

Welke uren tellen mee?

Alle uren die u besteedt aan uw beroep:

 • patiëntgebonden uren,
 • uw bedrijfsadministratie,
 • uren die u nodig heeft om uw website bij te houden,
 • gevolgde beroeps- en bedrijfsmatige cursussen en trainingen,
 • reistijd naar patiënten of collega’s (reistijd voor woon-werkverkeer mag u niet meerekenen als gewerkte uren),
 • incidentele ziektedagen.

Houd u er wel rekening mee dat u deze gewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken. Mocht u nog vragen hebben over het bepalen van mee te tellen uren, dan kunt u deze het beste voorleggen aan uw belastingadviseur dan wel de Belastingdienst.

In twee situaties bent u als werknemer verplicht deelnemer bij SPMS:

 1. U bent DGA. U bent dan in dienst van uw eigen BV. U wordt fiscaal gezien als werknemer;
 2. Uw werkgever is een kliniek die geen verzekerde zorg levert. Uw werkgever valt dan niet onder de verplichtstelling van PFZW en u ook niet. 

(Geschat) brutoloon

Als werknemer bouwt u pensioen op over uw brutoloon. Hiermee doelen wij op uw bruto jaarsalaris (uit BV of dienstbetrekking) inclusief de vaste toeslagen en exclusief de eventuele fiscale bijtelling voor de  door de werkgever (vaak BV) ter beschikking gestelde auto.

Gebruikelijk loon

Specifiek voor de DGA geldt dat hij of zij zelf zijn of haar salaris kan bepalen, met inachtneming van de minimale grens van ‘het gebruikelijk loon’ (een fiscale norm). Voor aanvullende vragen over het gebruikelijk loon verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

Inkomen uit dienstverband met een wettelijk verplichte deelname bij ABP of PFZW laat u buiten beschouwing.

(Geschat) aantal uren

De wetgeving stelt fiscale grenzen aan de pensioenopbouw. Voor het bepalen van die grens is niet alleen de hoogte van uw inkomen van belang, maar ook of u voltijds of in deeltijd werkt.

In uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever (vaak uw eigen BV) staan naast het salaris tevens de werkbare uren vermeld. Wij vragen u deze uren in concrete uren (dus niet in FTE uitgedrukt) op jaarbasis te vermelden.      

U verricht in 2021 na elkaar of naast elkaar werkzaamheden als zelfstandige én als werknemer? Om in beide gevallen uw pensioenopbouw en -premie te kunnen berekenen, vragen wij u zowel vraag 4 als vraag 5 van het aanmeldformulier in te vullen. Inkomen uit dienstverband met een wettelijk verplichte deelname bij ABP of PFZW laat u buiten beschouwing.