Waarom nieuwe regels voor pensioen?

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe pensioenafspraken.

We worden gemiddeld steeds ouder

Iedere maand betaalt u premie voor het opbouwen van pensioen. Toen de huidige generatie gepensioneerden pensioenpremie betaalde, was de gemiddelde levensverwachting 75 jaar. Die ligt inmiddels bijna 10 jaar hoger. Dat betekent dat de ouderen van nu veel langer met pensioen zijn. En dat de pensioenfondsen meer en langer moeten uitbetalen dan van tevoren was berekend.

De arbeidsmarkt is veranderd

Nu is het zo dat jongeren en ouderen evenveel premie betalen en ook evenveel pensioenrechten opbouwen. Maar de premie van jongeren kan langer worden belegd en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, of ze werken soms een tijdje niet of minder. Daarna gaan ze weer ergens in loondienst aan de slag of beginnen voor zichzelf. Het is belangrijk dat het vernieuwde pensioenstelsel hierop aansluit.

Huidige uitkeringsregeling vraagt om hoge buffers

Nu zijn veel pensioenregelingen uitkeringsregelingen: deelnemers krijgen een toezegging over de hoogte van hun pensioenuitkering. Dit heet pensioenaanspraak. Het pensioen is de afgelopen jaren duurder geworden en indexatie van pensioenen is bij veel pensioenfondsen lang uitgebleven. Omdat u als SPMS-deelnemer jaarlijks een vaste indexatie krijgt, is dat laatste minder van toepassing bij SPMS. Maar ook SPMS moet hoge buffers aanhouden om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. 

Meebewegen met de beleggingsresultaten

Met het vernieuwde pensioenstelsel zijn pensioenverhogingen eerder mogelijk en zijn minder hoge buffers nodig. Maar ook pensioenverlagingen zullen voorkomen. De nieuwe pensioenregelingen zijn premieregelingen. De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de beleggingsresultaten die het fonds op de ingelegde premies behaalt. De hoogte van het pensioen beweegt straks mee met de beleggingsresultaten. Er hoeven namelijk minder buffers aangehouden te worden. Dat heeft als nadeel dat bij slechte beleggingsresultaten de pensioenen daadwerkelijk verlaagd kunnen worden. Maar dat betekent ook dat pensioenen straks eerder verhoogd kunnen worden.