Premiebedragen en trapcodes

De hoogte van uw pensioenopbouw en de door u te betalen premie hangen af van uw inkomen en uw deeltijdfactor. Daarnaast houden we rekening met het feit of u zelfstandige bent of werknemer (waaronder ook de directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt).

Op basis van deze gegevens wordt u ingeschaald in een trapcode. De trapcode waarin u bent ingeschaald, bepaalt de hoogte van uw premie en uw pensioenopbouw. Bekijk de premie voor 2018 in de premietabellen.

Bent u zelfstandige? In maximaal vier stappen bepaalt u welke trapcode op u van toepassing is.
 
1. Stel uw inkomen vast. 
Uw inkomen is de fiscale winst van drie jaar geleden (het jaar T-3). In 2017 schalen wij u dus in op basis van uw fiscale winst in 2014. 
De fiscale winst is de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve, en vóór de ondernemingsaftrek, en vermeerderd met de ten laste van de winst gebrachte SPMS-premie.
 
2. Heeft u in 2014 meer of minder dan 1.750 uren gewerkt? 
a. Heeft u in 2014 minder dan 1.750 uren gewerkt? Deel dan 1.750 door het aantal gewerkte uren. Vermenigvuldig de uitkomst hiervan met het inkomen uit stap 1. 
b. Heeft u in 2014 1.750 of meer uren gewerkt? Neem dan de uitkomst van stap 1 mee naar stap 3.
 
3. Heeft u in 2017 meer of minder dan 1.750 uren op jaarbasis gewerkt? 
a. Heeft u in 2017 minder dan 1.750 uren gewerkt? Deel dan het aantal gewerkte uren op jaarbasis door 1.750.Vermenigvuldig de uitkomst hiervan met de uitkomst van stap 2. 
b. Heeft u in 2017 meer dan 1.750 uren gewerkt. Dan is stap 4 (de fiscale toetsing) voor u niet van toepassing. De uitkomst van stappen 1 en (indien van toepassing) 2 is bepalend voor uw inschaling.
 
4. Fiscale toetsing van de inschaling. 
Heeft u in 2017 minder dan 1.750 uren gewerkt? Dan moet SPMS een fiscale toets op de inschaling uitvoeren. Deze toets kan tot gevolg hebben dat u op een lagere trapcode wordt ingeschaald dan volgt uit stap 1 tot en met 3.
Bij minder dan 1.750 uur op jaarbasis werkt u in deeltijd. Werkt u in deeltijd, dan kan dat van invloed zijn op de toegestane opbouw. SPMS moet bepalen of dit voor u aan de orde is.
 
Inkomen en uren omrekenen op jaarbasis
Heeft u niet het hele jaar werkzaamheden verricht waarvoor u moet deelnemen bij SPMS? Dan moet u uw inkomen en uren op jaarbasis omrekenen.
Een voorbeeldberekening van het inkomen: u heeft van juni t/m december 2017 een inkomen van € 70.000; dan is dit inkomen op jaarbasis € 120.000 (12/7 maanden x € 70.000). 

Bepaal met de rekenmodule in welke trapcode u valt

Bent u DGA? Dan bouwt u pensioen op over uw bruto loon, exclusief de eventuele fiscale bijtelling in verband met een door uw werkgever ter beschikking gestelde auto. Daarnaast laat u voor SPMS de pensioenpremie buiten beschouwing. Als in uw bruto loon een bedrag voor pensioenpremie is opgenomen, vormt dat deel (pensioenpremie) geen pensioengrondslag voor SPMS. In de meeste gevallen leidt dit tot een grondslag voor de pensioenregeling van € 130.950. Dit is namelijk het gebruikelijk loon (zonder pensioenpremie) dat een DGA zichzelf volgens de Belastingdienst minimaal aan loon moet uitkeren bij een voltijd dienstverband.

Inkomen en uren omrekenen op jaarbasis
Heeft u niet het hele jaar werkzaamheden verricht waarvoor u moet deelnemen bij SPMS? Dan moet u uw inkomen en uren op jaarbasis omrekenen.
Een voorbeeldberekening van het inkomen: u werkt van januari t/m juli 2018 en heeft in die periode een inkomen van € 70.000; dan is dit inkomen op jaarbasis € 120.000 (12/7 x € 70.000).

Fiscale toetsing op uw inschaling
Heeft u minder dan 1.750 uren gewerkt? Dan moet SPMS een fiscale toets op de inschaling uitvoeren. Deze toets kan tot gevolg hebben dat u op een lagere trapcode wordt ingeschaald.

Het gebruikelijk loon
De DGA kan zelf zijn of haar salaris bepalen, met inachtneming van de minimale grens van ‘het gebruikelijk loon’ (een fiscale norm). Uw loon moet minimaal even hoog zijn als dat van een 'gewone' werknemer met een vergelijkbare dienstbetrekking (het vergelijkingsloon). De Belastingdienst heeft het vergelijkingsloon voor 2018 vastgesteld op € 174.600. Vervolgens wordt daarop een doelmatigheidsmarge van 25% toegepast, waardoor het gebruikelijk loon uitkomt op: € 174.600 x 75% = € 130.950. Dit is het bruto jaarloon dat de DGA minimaal aan zichzelf moet uitkeren bij een voltijdsdienstverband. Een lager loon is alleen toegestaan in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als u in deeltijd werkt of als u starter bent.

Let op! Indien u de pensioenpremie in privé aftrekt berekent de Belastingdienst het gebruikelijk loon inclusief de pensioenpremie. Uitgaande van een pensioenpremie van € 28.380 komt het gebruikelijk loon daarmee uit op: (€ 174.600 + € 28.380) x 75% = € 152.235. Echter, voor SPMS dient u het loon exclusief pensioenpremie op te geven. Bij werken in voltijd komt dit neer op een gebruikelijk loon van € 130.950 exclusief pensioenpremie. In het geval dat de pensioenpremie door de BV wordt betaald en in aftrek wordt gebracht, geeft u alleen uw salaris op (in dit voorbeeld ook € 130.950). Op deze manier heeft de wijze waarop u de premie fiscaal aftrekt (in privé dan wel via de BV) geen invloed op uw inschaling bij SPMS. Voor vragen over het gebruikelijk loon of het vergelijkingsloon neemt u contact op met de Belastingdienst.

Bepaal met de rekenmodule in welke trapcode u valt

Er zijn twee situaties waarin u bij SPMS deelneemt als werknemer:

  1. u bent DGA. U bent dan in dienst van uw eigen BV. U wordt fiscaal gezien als werknemer.
  2. uw werkgever is een kliniek die geen verzekerde zorg levert. Uw werkgever valt dan niet onder de verplichtstelling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) en u ook niet.
In alle andere gevallen neemt u deel als zelfstandige.
Werkt u tegelijk als zelfstandige en werknemer, en neemt u voor beide deel bij SPMS? Dan hanteert SPMS een omrekening om tot één niveau van inschaling te komen.

Alle uren die u besteedt aan uw beroep mag u meetellen. Denk onder andere aan:

  • direct patiëntgebonden uren
  • indirecte uren (zoals de bedrijfsadministratie en bijvoorbeeld de uren die u nodig heeft om uw website bij te houden)
  • beroeps- en bedrijfsmatige cursussen en trainingen
  • reistijd naar patiënten en collega's
  • incidentele ziektedagen.
Reistijd voor woon-/werkverkeer telt u niet mee in de uren. Mocht u vragen hebben over het bepalen van mee te tellen uren, dan kunt u deze het beste voorleggen aan uw belastingadviseur of de Belastingdienst.

Met het formulier Pensioenopbouw kunt u zich aanmelden of wijzigingen doorgeven. Het formulier bestaat uit een deel dat u kunt invullen als werknemer en een deel dat u kunt invullen als zelfstandige.

De pensioenregeling van SPMS wordt aangepast. Dit komt door de verdere verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2022 en van de fiscale pensioenleeftijd (68 jaar) per 1 januari 2018. De opbouw van uw pensioen wordt verlaagd met 7%. Deze verlaging geldt alleen voor het ouderdomspensioen dat u vanaf 2018 opbouwt. Niet voor het ouderdomspensioen dat u daarvoor heeft opgebouwd. Verder heeft deze verlaging geen invloed op de opbouw van de nabestaandenpensioenen.

Door de aanpassing wordt de reglementaire verhouding tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen losgelaten. Het partnerpensioen is voortaan meer dan 70% van het ouderdomspensioen en het wezenpensioen meer dan 14% van het ouderdomspensioen.

Let op! Heeft u met ingang van 2012 gekozen voor opting-out?

Voor u verandert er niets. Uw pensioenopbouw blijft binnen de fiscale grens en u hoeft in 2018 dus niet minder op te bouwen.

Het bestuur van SPMS heeft nu alleen de fiscaal noodzakelijke maatregelen willen nemen. Het uitgangspunt blijft namelijk dat de pensioenleeftijd ook in 2018 op 65 jaar blijft. SPMS zal pas verdere aanpassingen overwegen als er meer bekend is over het nieuwe pensioenstelsel. Het besluit past goed in het streven naar een fiscaal optimaal pensioen op basis van de doelstellingen van SPMS.

Een lagere pensioenopbouw in 2018 betekent ook een lagere pensioenpremie 2018. Bekijk de premie voor 2018 in de premietabellen. U ziet hierin dat de premiedaling minder groot is voor deelnemers met partner. Het partnerpensioen daalt immers niet en de premie voor partnerpensioen evenmin. Als u wilt weten wat het betekent voor uw te bereiken pensioen, dan kunt u dit berekenen op MijnSPMS.

U kunt een wijziging aan ons doorgeven met het formulier Pensioenopbouw. Er is voor elk jaar een apart formulier beschikbaar. U wordt jaarlijks door SPMS aangeschreven om uw inschaling te controleren. Als u niet in de hoogste klasse bent ingeschaald, wordt u daarbij gevraagd het inkomensformulier in te vullen en aan SPMS te verstrekken.

Gaat u van zelfstandige beroepsuitoefening naar die van werknemer? Of andersom? En blijft u pensioen opbouwen bij SPMS? Dan bepaalt SPMS het niveau van uw pensioenopbouw voor die perioden afzonderlijk. Een eventuele wijziging op uw inschaling gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de wisseling van werkzaamheden.

U kunt de inschaling zelf berekenen met de rekenmodule op deze website.

Uw inschaling is van invloed op de hoogte van het ouderdomspensioen, partnerpensioen en op de hoogte van premieovername bij arbeidsongeschiktheid.
Ook kan een onjuiste inschaling ongewenste fiscale gevolgen hebben. Het is dan ook in uw belang dat u juist bent ingeschaald. Daarom vragen wij u ons bij een gewijzigde werksituatie en/of een gewijzigde inkomensklasse de nieuwe gegevens aan ons door te geven.

Overgangsregeling 62+

Als u als zelfstandige 62 jaar of ouder bent kunt u een beroep doen op de overgangsregeling 62+. Uw inschaling wordt dan niet gebaseerd op het inkomen en de gewerkte uren van drie jaar geleden, maar op het inkomen en de uren in het jaar van de inschaling zelf. Dit kan interessant zijn als u minder gaat werken en niet op basis van de winst van drie jaar geleden uw pensioen wilt opbouwen. Als u overweegt hiervan gebruik te maken, vragen wij u om contact met ons op te nemen. Op basis van uw situatie kunnen wij dan vaststellen of een beroep op de overgangsregeling voor u interessant is en aangeven wat hiervan de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Het inkomen uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt niet bij het inkomen geteld voor het bepalen van de premiegrondslag.