Onze organisatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze organisatie.

Het bestuur van SPMS is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur van SPMS bestaat uit tenminste zeven medisch specialisten. Maak kennis met onze zes bestuursleden.
Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. Het bestuursbureau bereidt beleid voor,  monitort de ontwikkelingen op pensioengebied en onderhoudt contact met de uitvoeringsorganisaties.
De besluitvorming door het bestuur van SPMS wordt voorbereid door bestuurscommissies. Er zijn speciale bestuurscommissies voor het beleid inzake Pensioenen, voor Beleggingen en intern en extern toezicht (Audit). In deze commissies hebben ten minste twee bestuursleden en twee externe deskundigen zitting.
 
Incidenteel doet het bestuur een beroep op ad hoc-commissies als een onderwerp extra aandacht verdient.
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het bestuur zich op de juiste wijze van zijn taken kwijt. De besluitvorming van het bestuur moet de toets der kritiek kunnen doorstaan, in fiscaal, financieel en maatschappelijk opzicht. 
 
Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Toezicht, op voordracht van het bestuur van de beroepspensioenvereniging BPMS. BPMS behartigt de belangen van de deelnemers van SPMS. 

Leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht  bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen die bovengenoemde uitvoeren.


1e zittingstermijn
Herkiesbaar
2e zittingstermijn
Steven Schuit (voorzitter)
22-01-2014 – 22-01-2018
Nee
--
Daniëlle Melis
22-01-2014 – 22-01-2018
Ja
22-01-2018 – 22-01-2022
Ruud Kleynen
22-01-2014 – 22-01-2018
Ja
22-01-2018 – 22-01-2022

De Vergadering van Afgevaardigden fungeert binnen SPMS als verantwoordingsorgaan. Dit orgaan is anders samengesteld dan bij andere pensioenfondsen. De actieve leden van de VvA worden namelijk benoemd door de ziekenhuizen. De Vergadering van Afgevaardigden telt daardoor per 1 januari 2016 66 leden. Daarnaast zijn er 10 buitengewone leden(gewezen en gepensioneerde deelnemers) en 1 lid namens de leden die niet in een ziekenhuis werken.

Lees meer over de Vergadering van Afgevaardigden