Onze organisatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze organisatie.

Het bestuur van SPMS is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Het bestuur van SPMS bestaat uit ten minste zeven medisch specialisten. Maak kennis met onze bestuursleden.

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur. Het bestuursbureau bereidt beleid voor, monitort de ontwikkelingen op pensioengebied en onderhoudt contact met de uitvoeringsorganisaties.

De besluitvorming door het bestuur van SPMS wordt voorbereid door bestuurscommissies. Er zijn speciale bestuurscommissies voor het beleid inzake Pensioenen, voor Beleggingen en intern en extern toezicht (Audit). In deze commissies hebben ten minste twee bestuursleden en twee externe deskundigen zitting.

Incidenteel doet het bestuur een beroep op ad hoc-commissies als een onderwerp extra aandacht verdient.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het pensioenfonds en het bestuur. Bijvoorbeeld op het gebied van risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht het bestuur en legt hij verantwoording af aan de Vergadering van Afgevaardigden. De Raad van Toezicht legt ook verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het jaarverslag.

Het bestuur benoemt de leden van de Raad van Toezicht, op voordracht van het bestuur van de beroepspensioenvereniging BPMS. BPMS behartigt de belangen van de deelnemers van SPMS.

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen.

 1e zittingstermijnHerkiesbaar2e zittingstermijn
René Maatman (voorzitter)01-07-2018 - 30-06-2022ja01-07-2022 - 30-06-2026
Annemarie Mijer-Nienhuis01-08-2022 - 31-07-2026ja    01-08-2026 - 31-07-2029
Jean Frijns01-01-2022 - 31-12-2025ja01-01-2026 - 31-12-2029

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) behartigt de pensioenbelangen van SPMS-deelnemers. Het merendeel van de VvA-leden is afgevaardigd door de BPMS-leden in de ziekenhuizen. Daarnaast zijn er 10 buitengewone leden (gewezen en gepensioneerde deelnemers) en 1 lid namens de BPMS-leden die niet in een ziekenhuis werken.

Lees meer over de Vergadering van Afgevaardigden