VBDO Benchmark 2022

Robert Wagenmakers, SPMS-bestuurslid en lid Investment Committee, in het bos

‘We vinden het belangrijk om het pensioenvermogen op een duurzame manier te beleggen’, zegt Robert Wagenmakers, SPMS-bestuurslid en lid van de Investment Committee. ‘Daarom hebben we ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid verder aangescherpt.’

Impact op het milieu en de samenleving

SPMS wil een welvaartsvast pensioen bieden bij een acceptabel risico. ‘Om deze doelstelling te bereiken, staan rendement, risico en kosten traditioneel centraal’, zegt Wagenmakers. ‘In de afgelopen jaren heeft een 4e element een steeds belangrijker rol gekregen. Dat is duurzaamheid.’

Duurzaam beleggen kent 3 invalshoeken, in goed Engels: Environmental, Social en Governance. Daarom wordt maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid ook wel aangeduid als ESG-beleid.

Environmental gaat over het milieu. De toename van CO2-uitstoot kanleiden tot onomkeerbare klimaatveranderingen met desastreuze maatschappelijke en financiële gevolgen. Om deze effecten te beperken, dwingen veel overheden economische veranderingen af. Het Parijs-akkoord is een bekend voorbeeld.

Social betreft misstanden op sociaal gebied, zoals schendingen van mensenrechten of beperkte toegang tot betaalbare medicijnen. 

Governance gaat over het bestuur van een onderneming of een land. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met gedragscodes,toezicht op het handelen van bestuurders en opvattingen over behoorlijk bestuur. 

‘Veel van deze ESG-factoren raken onze beleggingen’, stelt Wagenmakers. ‘Enerzijds als concreet financieel risico. Het beprijzen van CO2-uitstoot zal bijvoorbeeld gevolgen hebben voor beleggingen. Anderzijds doordat het handelen van SPMS als belegger impact heeft op het milieu, op mensen en op de samenleving.’

De intrinsieke drive en verantwoordelijkheid van SPMS

robert-wagenmakers-225x323

 

Voor SPMS zijn er verschillende redenen om steeds meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. ‘Zoals gezegd raken de ESG-factoren onze beleggingen’, zegt Wagenmakers. ‘Daarnaast komt er steeds meer wet- en regelgeving op dit terrein.’

Zo moeten pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid bijvoorbeeld rekening houden met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), een onderdeel van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de Europese Commissie.

De SFDR eist dat beleggers, waaronder pensioenfondsen, transparant communiceren over de duurzaamheidseffecten van hun beleggingsbeleid. ‘Onze interne en externe toezichthouders bevragen

ons hierover’, aldus Wagenmakers.

Daarnaast stellen deelnemers van SPMS ook steeds vaker vragen over maatschappelijk verantwoord beleggen. ‘Medisch specialisten zijn dagelijks bezig met de gevolgen van schadelijke milieu- en omgevingsfactoren op de gezondheid’, zegt Wagenmakers. ‘Vanuit deze context voelt het SPMS-bestuur een extra intrinsieke verantwoordelijkheid om bij de investering van pensioenpremies

voldoende aandacht te hebben voor duurzaamheid en de negatieve impact van investeringen waar mogelijk te beperken of te vermijden.’

‘Medisch specialisten zijn dagelijks bezig met de gevolgen van schadelijke milieu- en omgevingsfactoren op de gezondheid.’

De 3 pijlers van het SPMS ESG-ambitieplan

Het SPMS-bestuur heeft eind 2021 besloten het ESG-beleid verder vorm te geven. Het bestuur heeft een ESG-ambitieplan aangenomen. ‘Binnen onze hoofddoelstelling om een welvaartsvast pensioen te bereiken bij een acceptabel risico, richten we ons op drie pijlers’, aldus Wagenmakers.

De 1e pijler is het in kaart brengen van de risico’s en kansen van de transitie naar een duurzame economie en het overeenkomstig aanpassen van de beleggingen. ‘Risico’s zien we vooral bij bedrijven die de transitie naar een klimaatbestendige economie te weinig of te langzaam maken. Daarentegen zijn bedrijven die de transitie graag maken voor ons aantrekkelijk.’

De 2e pijler is het verkleinen van de negatieve impact van de beleggingen. Zo sluit SPMS bepaalde beleggingen uit. ‘Dat scherpen we aan. We stoppen met beleggingen in kolen en teerzand’, aldus Wagenmakers. Daarnaast is “engagement” een belangrijk instrument: als aandeelhouder invloed uitoefenen om bijvoorbeeld schendingen van mensenrechten of klimaatschade te voorkomen.

De 3e pijler is het vergroten van de positieve impact van beleggingen op de maatschappij. ‘Dus kiezen voor beleggingen die passen bij onze doelstelling van een welvaartsvast pensioen en die daarnaast een gunstige invloed hebben op de maatschappij.’

Verbinding met de deelnemers door duidelijke kpi's en rapportages

Ook gaat SPMS deelnemen aan de Net-Zero Asset Owner Alliantie. Dit betekent dat de beleggingsportefeuille stapsgewijs wordt aangepast, zodanig dat de CO2-uitstoot in de portefeuille in 2050 in lijn is met de doelstellingen van het Parijs-akkoord.

Daarnaast heeft het bestuur zogenoemde key performance indicators (kpi’s) geformuleerd om te laten zien wat er precies gebeurt op weg naar een duurzame beleggingsportefeuille, zoals het doorlichten van de “klimaatvoetafdruk” van de beleggingsportefeuille en het monitoren en selecteren van vermogensbeheerders op hun ESG-performance.

‘We vinden het belangrijk om in verbinding te zijn met onze deelnemers’, zegt Wagenmakers. ‘We rapporteren hierover, onder andere op de website, en periodiek peilen we de mening van de deelnemers, zodat zij nauw betrokken zijn bij de manier waarop we invulling geven aan het duurzame beleggingsbeleid.’

Meer over ons beleggingsbeleid dat u mogelijk interessant vindt