Waardeoverdracht

Als u van werkkring verandert, is het mogelijk dat u pensioen bij een ander fonds gaat opbouwen. U kunt er dan voor kiezen de waarde van uw oude pensioen mee te nemen naar het nieuwe fonds. Dit heet waardeoverdracht.

Start u als deelnemer in de pensioenregeling van SPMS? En heeft u in het verleden pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds dat u mee wilt nemen naar SPMS? Dan noemen wij dit een inkomende waardeoverdracht. 


Waardeoverdracht klein pensioen
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels voor kleine pensioenen. Een klein pensioen is een pensioenaanspraak tot € 594,89 bruto per jaar. Dat is de wettelijke afkoopgrens in 2023. Heeft u een klein pensioen opgebouwd bij een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld bij PFZW of ABP? Dan dragen zij uw klein pensioen meestal automatisch aan ons over. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Het voordeel is dat uw pensioen dan door één pensioenuitvoerder wordt beheerd: 1 aanspreekpunt, 1 pensioenoverzicht en straks ook 1 uitbetaling. U krijgt bericht van ons zodra de overdracht is afgerond.

Stopt u met opbouwen van pensioen bij SPMS? En neemt u uw opgebouwde pensioen mee naar een ander pensioenfonds? Dan noemen wij dit uitgaande waardeoverdracht. In dat geval vervallen al uw aanspraken bij SPMS. U krijgt dan géén pensioen en verhogingen meer van SPMS, maar van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht klein pensioen
Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels voor kleine pensioenen. Een klein pensioen is een pensioenaanspraak tot € 594,89 bruto per jaar. Dat is de wettelijke afkoopgrens in 2023. Heeft u een klein pensioen opgebouwd bij SPMS? Dan dragen wij uw kleine pensioen meestal automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Het voordeel is dat uw pensioen dan door één pensioenuitvoerder wordt beheerd: 1 aanspreekpunt, 1 pensioenoverzicht en straks ook 1 uitbetaling.

De opgebouwde pensioenaanspraken op ouderdomspensioen en daadwerkelijk opgebouwd partnerpensioen worden door het pensioenfonds waar u vertrekt omgerekend in een overdrachtswaarde. Die overdrachtswaarde wordt door het pensioenfonds waar u gaat deelnemen gebruikt voor de inkoop van aanspraken in het betreffende fonds.

Het jaarbedrag van de SPMS-aanspraken is lager dan dat van ABP/PFZW. Dit lagere bedrag kent de volgende oorzaken:
1. De opbouw bij SPMS wordt in de toekomst jaarlijks met ten minste 3% verhoogd. Met deze stijging is rekening gehouden bij het vaststellen van de hoogte van de aanspraken die u bij SPMS inkoopt;
2. Voor uw partner bouwt u bij SPMS het levenslange partnerpensioen op, naast het tijdelijke partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Bij andere pensioenfondsen is het partnerpensioen tijdens deelname vaak (grotendeels) op risicobasis verzekerd. Dat betekent dat u bij deze fondsen geen of een heel laag bedrag aan partnerpensioen heeft opgebouwd dat kan worden overgedragen. SPMS moet dan ook een gedeelte van de waarde van het bij deze fondsen opgebouwde ouderdomspensioen gebruiken om partnerpensioenaanspraken in de SPMS-regeling te kunnen inkopen.
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Bij waardeoverdracht is het uitgangspunt dat de totale waarde van de pensioenaanspraken direct voor en na waardeoverdracht gelijk is. Door verschillen tussen pensioenregelingen kunnen toch verschillen tussen aanspraken ouderdomspensioen en partnerpensioen ontstaan. Laat u hierover goed voorlichten. U kunt hiervoor contact opnemen met ons.
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Geen pensioenbreuk

Dit argument is niet geldig bij overdracht tussen ABP/PFZW en SPMS en omgekeerd, omdat deze fondsen geen eindloonsysteem kennen. In een eindloonsysteem zou een verhoging van het inkomen doortellen in alle jaren dat pensioen is opgebouwd, ook over de jaren die zijn ingekocht via waardeoverdracht.
Bij deze 3 fondsen kan een verhoging van het inkomen alleen meetellen voor de opbouw van het desbetreffende jaar en de daarop volgende jaren. Verder worden de aanspraken alleen verhoogd door indexatie

Toeslagen

Het toeslagenbeleid van SPMS is anders dan dat van de andere fondsen. Vergelijking van de toeslagverlening tussen de verschillende fondsen is niet eenvoudig. De hoogte van de toeslagverlening hangt af van de financiële positie van het fonds. Bij SPMS stijgen zowel de ingekochte pensioenaanspraken als de uitkeringen ouderdomspensioen, levenslang partnerpensioen en wezenpensioen elk jaar onvoorwaardelijk met 3%. Daarbovenop bestaat de mogelijkheid van een jaarlijkse voorwaardelijke indexatie. Zowel ABP als PFZW kennen geen onvoorwaardelijke indexatie.

Wel of geen partnerpensioen

Onderzoek goed wat de gevolgen zijn voor het partnerpensioen als u voor inkomende of uitgaande waardeoverdracht kiest.

Overzichtelijk

Als u kiest voor waardeoverdracht, brengt u al uw pensioenaanspraken onder bij 1 fonds. En krijgt u later ook 1 betaling.

Spreiding beleggingsrisico

U zou er bewust voor kunnen kiezen niet tot waardeoverdracht over te gaan, omdat u geen zekerheid heeft over de beleggingsresultaten en de financiële positie van een pensioenfonds in de toekomst.
Het kan enkele maanden duren voordat uw waardeoverdracht is verwerkt. Of waardeoverdracht kan plaatsvinden is namelijk ook afhankelijk van factoren waarop u zelf geen invloed kunt uitoefenen, zoals de dekkingsgraad van de betrokken pensioenfondsen. Een waardeoverdracht verloopt als volgt:
 1. U vraagt na uw start in de nieuwe pensioenregeling een offerte waardeoverdracht aan. Dit doet u bij uw nieuwe pensioenfonds. Bent u vóór 1 januari 2015 van pensioenfonds veranderd? Dan vraagt u uiterlijk binnen 6 maanden na uw start in de nieuwe pensioenregeling een offerte waardeoverdracht aan.
 2. Uw nieuwe pensioenfonds vraagt vervolgens de gegevens op bij uw oude pensioenfonds.
 3. U krijgt daarna een offerte van uw nieuwe pensioenfonds. In de offerte vindt u:
  - een opgave van het in te kopen pensioen bij uw nieuwe fonds;
  - een opgave van de waarde van uw opgebouwde pensioen.
 4. Gaat u akkoord met de offerte? Onderteken dan de meegestuurde verklaring. Hiermee dient u uw aanvraag voor waardeoverdracht definitief in. Ook als u uw pensioen niet wilt meenemen, vragen wij dit op de verklaring aan te geven.  
Is SPMS uw nieuwe pensioenfonds? Vraag waardeoverdracht aan met het aanvraagformulier Waardeoverdracht. Aan waardeoverdracht zijn voor u géén kosten verbonden.

Heeft u een nieuwe baan in het buitenland? Dan kunt u misschien uw pensioen meenemen naar een buitenlandse pensioeninstelling. Dit noemen we internationale waardeoverdracht. U mag uw pensioen ook laten staan bij SPMS.

Internationaal kunt u uw pensioen overdragen naar:

 • Een erkende pensioeninstelling uit een andere lidstaat in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;
 • Een buitenlandse verzekeraar, die pensioenverzekeringen in en naar Nederland mag afsluiten;
 • Internationale organisaties, zoals de Europese Gemeenschappen, de Europese Centrale Bank, de Raad van Europa, de NAVO en de Verenigde Naties;
 • Een buitenlande pensioeninstelling, zoals bedoeld in de Pensioenwet, die niet valt onder de vorige pensioeninstellingen en dus valt onder overige instellingen. 
Voorwaarden
Voor buitenlandse pensioenfondsen en sommige internationale organisaties, geldt dat zij een zogenaamde 'Modelvragenlijst Internationale Waardeoverdrachten' (Engelstalig) moeten invullen. Deze organisatie stuurt het vervolgens naar SPMS:
 
SPMS
Postbus 6003
1005 EA Amsterdam
 
Wij kijken dan of aan de eisen voor de internationale waardeoverdracht is voldaan.