Solidaire premieregeling en flexibele premieregeling zijn eigentijdse regelingen

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De regels voor het nieuwe pensioenstelsel worden vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen (WTK). Het nieuwe stelsel kent twee soorten regelingen, de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenleving. De demografie, economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Het is belangrijk dat het nieuwe pensioenstelsel hierop aansluit.

Wet toekomst pensioenen

Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe pensioenafspraken. Er komt een nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen. Het wetsvoorstel voor deze wet gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 naar de Tweede Kamer. De wet gaat uiterlijk op 1 januari 2023 in. Het nieuwe pensioenstelsel gaat uiterlijk op 1 januari 2027 in. De meeste pensioenfondsen willen de overstap naar het nieuwe stelsel al eerder maken.

Enorme operatie

Dat er veel tijd zit tussen de ingangsdatum van de wet en de uiterlijke ingangsdatum van het nieuwe stelsel komt doordat de overgang naar het nieuwe stelsel een enorme operatie is. BPMS maakt een keuze voor een van de twee varianten uit het nieuwe stelsel: de solidaire premieregeling of de flexibele premieregeling. De overgang brengt veel werk met zich mee; de processen bij de pensioenuitvoerders moeten worden aangepast, er moeten rekenregels ontwikkeld worden om een evenwichtige overgang van oud naar nieuw te garanderen en natuurlijk moeten de deelnemers goed geïnformeerd worden over alle veranderingen.

Nieuwe regelingen zijn premieregelingen

Nu zijn veel pensioenregelingen uitkeringsregelingen: deelnemers krijgen een toezegging over de hoogte van hun pensioenuitkering. Dat leidde de afgelopen jaren vaak tot problemen. Door de langdurige lage rentestand konden pensioenuitkeringen vaak niet geïndexeerd worden. Dit is voor SPMS niet relevant, omdat onze deelnemers jaarlijks een vaste indexatie ontvangen. De nieuwe pensioenregelingen zijn premieregelingen. Dat is het grootste verschil tussen het huidige stelsel en het nieuwe stelsel. De pensioenpremie is het uitgangspunt. De premies worden, net als nu, belegd. De hoogte van de pensioenuitkering hangt af van de beleggingsresultaten. Het pensioen beweegt straks mee met de beleggingsresultaten. Dit betekent dat pensioenen straks eerder verhoogd kunnen worden. Er hoeven namelijk minder buffers opgebouwd te worden. Maar als de beleggingsresultaten tegenvallen, gaan de pensioenen eerder dan nu omlaag.

Solidaire premieregeling en flexibele premieregeling

In het nieuwe stelsel zijn twee soorten premieregelingen, de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. De solidaire premieregeling is een meer gezamenlijke regeling. Deelnemers beleggen het pensioenvermogen samen en delen risico’s met elkaar. Deelnemers kunnen niet zelf kiezen hoe hun pensioenvermogen belegd wordt, maar pensioenfondsen moeten wel periodiek onderzoeken hoeveel beleggingsrisico de deelnemers willen lopen. De flexibele premieregeling is een meer individuele regeling. Op de pensioendatum kunnen deelnemers kiezen tussen een lagere, maar stabiele uitkering. Of een hogere, maar beweeglijker uitkering. Ook kunnen ze zelf kiezen hoe risicovol ze hun pensioenvermogen willen beleggen. In de solidaire premieregeling is er verplicht een gezamenlijk potje om grote schokken op de financiële markten op te vangen. In de flexibele regeling is zo’n potje niet verplicht, maar een optie. Het potje wordt gevuld door premies en rendementen.

Wat er verandert voor deelnemers

Niet alleen voor de pensioenfondsen en –uitvoerders is het nieuwe pensioenstelsel een grote verandering. Ook voor deelnemers verandert er veel. Deelnemers krijgen in de nieuwe situatie informatie over de ontwikkeling van hun persoonlijk pensioenvermogen, zodat duidelijk wordt hoeveel pensioen er voor hen persoonlijk is gereserveerd. Het pensioen wordt daardoor persoonlijker en transparanter. Dit biedt de deelnemer rust en houvast en kan helpen om het vertrouwen in het pensioenstelsel weer te laten toenemen.

Het beste stelsel van de wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel geldt nog altijd als een van de beste van de wereld. De combinatie van AOW en pensioen zorgt voor een adequaat inkomen voor gepensioneerden. Dat blijft zo in het nieuwe stelsel. De introductie van de solidaire pensioenregeling en de flexibele pensioenregeling maken het stelsel eigentijds. Deelnemers krijgen meer inzicht in hun persoonlijke pensioenvermogen, deelnemers krijgen meer zekerheid over de kosten van het pensioen. Deelnemers krijgen in de nieuwe situatie informatie over de ontwikkeling van hun persoonlijk pensioenvermogen, zodat duidelijk wordt hoeveel pensioen er voor hen persoonlijk is gereserveerd. Het pensioen wordt dus persoonlijker en transparanter.