Beloningsbeleid SPMS

Bij de uitvoering van de pensioenregeling van SPMS zijn diverse partijen betrokken. Die partijen worden betaald uit de middelen van het fonds. De beloning moet passend zijn, en mag niet aanmoedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico's voor het fonds.

SPMS heeft daarom een beloningsbeleid ontwikkeld. Hieronder vindt u de beloningscomponenten en beloningsstructuren per partij, opgedeeld naar partijen gelieerd aan SPMS en uitbestedingspartijen.

De aan SPMS direct gelieerde partijen kennen in de regel vaste beloningscomponenten per tijdseenheid of vergadering. Beloning is afgestemd op het waarborgen van een goede pensioenregeling en beleggingen binnen de kaders van de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is hier onderdeel van. Het beloningsbeleid ziet toe op het handelen overeenkomstig deze beleidskaders en voorkomt prikkels die kunnen leiden tot het nemen van onaanvaardbare risico’s op financieel of maatschappelijk vlak.

De hoogte van de beloning voor de bestuursleden van SPMS is in belangrijke mate afgestemd op de hoogte van het inkomen van een gemiddelde vrijgevestigd medisch specialist (vervangingsinkomen).

De structuur van de beloning bestaat uit een vaste vergoeding per kwartaal en een variabele vergoeding die afhankelijk is van het aantal vergaderingen, werkbesprekingen, et cetera.

Externe adviseurs worden beloond via een uurtarief voor de feitelijke tijd die ze ten behoeve van het pensioenfonds besteden.

Het bestuur van SPMS heeft een vaste vergoedingsregeling vastgesteld inzake de bezoldiging van de voorzitter en leden van de RvT, alsmede de vergoeding van de reis-, verblijf- en eventuele andere kosten gemaakt bij werkzaamheden ten behoeve van het fonds. De leden van de RvT dienen hiervoor een nota in, verhoogd met BTW indien van toepassing.

De bezoldiging wordt jaarlijks verhoogd met de aanpassingscoëfficient als bedoeld in artikel 21 van het pensioenreglement.

Het bestuur van BPMS krijgt een vaste vergoeding per kwartaal en een vergoeding op basis van officiële vergaderingen en werkbesprekingen et cetera.

De leden van de Vergadering van Afgevaardigden (het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds SPMS) krijgen een vergoeding per vergadering en educatiebijeenkomst. De beloning die deze leden krijgen staat in relatie tot het vervangingsinkomen.

De medewerkers van het bestuursbureau van SPMS hebben een vast salaris. De medewerkers krijgen geen variabele beloning die afhankelijk is van de resultaten van het fonds. Incidenteel kan er achteraf een variabele beloning worden toegekend, maar deze zal gebaseerd zijn op een extra grote tijdsinzet of een bijzondere prestatie. Dit zal niet worden gekoppeld aan de financiële beleggingsresultaten van het pensioenfonds.

De uitbestedingsrelaties van SPMS kennen ieder hun eigen beloningsbeleid. Bij de selectie van uitbestedingsrelaties houdt SPMS rekening met passende beloning en het voorkomen van nemen van onaanvaardbare risico’s door onze uitbestedingsrelaties.

SPMS wordt bij het beheren van de beleggingsportefeuille ondersteund door een fiduciair manager. Deze geeft adviezen over de samenstelling van de portefeuille en adviseert over de vermogensbeheerders die het vermogen van SPMS daadwerkelijk beheren. De fiduciair manager krijgt een beloning uitgedrukt in basispunten van het vermogen. Het voordeel hiervan is dat de beloning meeverandert met de omvang van het belegd vermogen. De fiduciair manager krijgt geen prestatie-afhankelijke beloning. Zo voorkomen we dat de fiduciair manager een verkeerde prikkel krijgt. Risicomanagement is namelijk een belangrijk onderdeel van de taak van de fiduciair manager, niet alleen het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Periodiek worden de kosten van de fiduciair manager beoordeeld en afgezet tegen de tarieven in de markt.

SPMS maakt gebruik van verschillende vermogensbeheerders. Voor de meeste managers is de vergoeding een percentage van het door diegene beheerd vermogen. Een aantal managers krijgt een prestatie-afhankelijke vergoeding. Voor hen is de vergoeding als percentage van het beheerd vermogen lager. Behaalt de manager een beter resultaat dan een vooraf vastgesteld rendement, dan krijgt die manager daarvan een vooraf vastgesteld percentage. Zo is er een sterke overeenkomst tussen het belang van SPMS (een hoog rendement) en het belang van de manager (een zo hoog mogelijke vergoeding). De vergoeding wordt periodiek vergeleken met de tarieven in de markt. SPMS werkt met gespecialiseerde partijen om deze analyse uit te voeren.

SPMS heeft de administratieve uitvoering van de regeling uitbesteed aan APG, een organisatie die voor meerdere fondsen de pensioenuitvoering verzorgt. APG krijgt daarvoor een vaste vergoeding.