De financiële positie van SPMS

Dekkingsgraad; indicatie van de huidige situatie

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen (hoeveel het fonds naar de huidige stand van zaken nu en in de toekomst moet betalen). Daarmee geeft de dekkingsgraad een goed beeld van de huidige financiële positie van SPMS. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter.

Premiedekkingsgraad; de financiële situatie van morgen

De premiedekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de in een jaar ontvangen premie en de toekomstige jaarlijkse uitkering die daarvoor kan worden ingekocht. Daarmee is de premiedekkingsgraad een indicator voor de toekomstige financiële ontwikkeling van een pensioenfonds.

Lage rente en premiedekkingsgraad

De rente is de afgelopen jaren flink gedaald. Door die lagere rente is de inkoop van toekomstige pensioenuitkeringen nu fors duurder geworden dan vroeger. Het volgende voorbeeld verduidelijkt wat er aan de hand is.

Stel dat u voor een net geboren (klein)kind een bedrag wil sparen om het kind op de 18e verjaardag 10.000 euro te kunnen schenken. Bij een rente van 4% moet u dan circa 5.000 euro inleggen. Staat de rente echter op 1% dan moet u nu 8.400 euro inleggen. Dat is bijna 70% meer. Een lage rente maakt sparen voor later een stuk duurder.

De hoogte (of in dit geval laagte) van de rente is daarmee direct van invloed op de hoogte van de premiedekkingsgraad. Hoe lager de rente, hoe lager de premiedekkingsgraad, hoe hoger de premie zou moeten worden om in 2021 dezelfde hoeveelheid pensioen op te kunnen bouwen als in 2010.

(tekst gaat door onder afbeelding)

Grafiek: Relatie rentestand en hoogte premiedekkingsgraad
In 2010 was de rente net onder de 4%, de premiedekkingsgraad van SPMS was bijna 120%. In 2019, bij een rente van 1,61%, was de premiedekkings-
graad 67%.

Verbeteren premiedekkingsgraad

Als de premiedekkingsgraad lager is dan 70% wordt een kritische grens overschreden. De kans op voorwaardelijke indexatie van de pensioenrechten neemt dan af voor alle deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van SPMS. Daarom heeft het bestuur besloten dat er minimaal 70 cent per euro nieuw op te bouwen pensioenen moet binnenkomen. Bij voorkeur is dat 1 euro per euro nieuw op te bouwen pensioen (dan is de premiedekkingsgraad 100%). Het verschil van 30 cent wordt naar verwachting in de toekomst gefinancierd uit de beleggingsopbrengsten en mogelijk een stijging van de rente in de toekomst.