SPMS Klanttevredenheidsonderzoek 2020

21 maart 2021

Hoe denkt u over SPMS? Wat vindt u van haar dienstverlening en de informatievoorziening? Wat is uw oordeel over het financiële beleid? En ziet u SPMS als uw ‘partner in pensioenplanning’?

Net als in 2016 en 2018 heeft SPMS haar deelnemers in 2020 gevraagd hoe zij denken over SPMS. Doel van het Klanttevredenheidsonderzoek was om, aan de hand van specifieke thema’s, een helder beeld te krijgen hoe onze dienstverlening wordt ervaren én waar u vindt dat wij kunnen verbeteren.

Het Klanttevredenheidsonderzoek was opgebouwd rondom een aantal thema’s, zoals:

  • Algemene tevredenheid;
  • Handelingsperspectief;
  • Dienstverlening;
  • Financieel beleid;
  • SPMS als partner in pensioenplanning.

Hierna bespreken wij de verschillende uitkomsten van het Klanttevredenheidsonderzoek.

Veel vertrouwen, maar ook kritische punten

Uit de rapportcijfers blijkt het nodige vertrouwen in SPMS. De deelnemers gaven SPMS het gemiddelde rapportcijfer van een 7,7. Daarbij gaf driekwart van de ondervraagden aan een positief tot zeer positief beeld te hebben van SPMS.

Dit lijkt vooral te komen door de goede voorwaarden in de pensioenregeling, de informatievoorziening, de dienstverlening en de sterke beleggingsresultaten. Maar er zijn ook aandachtspunten. Zo heeft een deel van de deelnemers soms moeite met het verplichte karakter van SPMS en bestaat de wens om meer keuzemogelijkheden te hebben binnen de regeling.

SPMS als partner in pensioenplanning

SPMS heeft als doelstelling om haar deelnemers te helpen met een overall planning van de financiële situatie voor en na pensionering. Ruim een kwart van de deelnemers geeft inmiddels met overtuiging aan dat SPMS een partner in pensioenplanning is. Rond een derde van u ervaart dit een beetje en anderen merken dit nog niet. De uitkomsten van het onderzoek laten wel zien dat deze dienst waarde toevoegt; er lijkt een sterk verband tussen dit oordeel en de algemene tevredenheid. Deelnemers die hebben ervaren dat SPMS partner in pensioenplanning is, zijn vaker meer tevreden.

Voor een groot deel van de deelnemers die nog pensioen opbouwen, is pensioen iets wat zich nog in een verre toekomst afspeelt. Tegelijk geven veel deelnemers aan wel degelijk behoefte te hebben aan meer ondersteuning op het gebied van financiële planning. Het verder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden die SPMS biedt is dan ook een belangrijk doel voor SPMS, juist omdat het partnership met de deelnemers een belangrijk speerpunt is voor het fonds.

Voor deelnemers is de ervaring dat SPMS in hun belang handelt en zich maximaal inspant voor een toekomstbestendig pensioen erg belangrijk.

Informatievoorziening is proactief, maar kan nog beter

De meerderheid geeft aan dat SPMS proactief informeert en ook de manier waarop dit gebeurt krijgt een goed rapportcijfer van gemiddeld een 7,9. Wel geeft een deel van de deelnemers aan maar in beperkte mate direct contact te hebben met SPMS. Daarnaast ervaren sommigen ook dat ze zich niet goed een beeld kunnen vormen over de relevantie van de informatie. Allerhande pensioenbegrippen blijven lastig voor veel deelnemers. Hierdoor is het ook lastiger om keuzes te maken rondom het pensioen.

Hier ligt dan ook duidelijk een communicatie-uitdaging voor SPMS. Door kritischer te kijken naar een heldere uitleg van de materie. Maar bijvoorbeeld ook door de onlangs gelanceerde QuickScan, de aanwezige financieel planners en de mogelijkheid tot een persoonlijke Financiële Scan verder onder de aandacht te brengen als diensten die u hierin kunnen ondersteunen. Deelnemers die bijvoorbeeld wel een persoonlijk adviesgesprek hebben gehad ervaren dit ook als erg positief. Taak dus aan SPMS om deze mogelijkheden beter onder de aandacht te brengen.

Vooruitkijkend; onze gezamenlijke individuele pensioenregeling

Het gevoel ‘wij samen’ leeft sterk onder de deelnemers. Dit draagt ook sterk bij aan het totaal oordeel, het beeld en het vertrouwen in SPMS. Ruim 80% geeft aan redelijk veel tot heel veel vertrouwen te hebben in SPMS. Dit wordt versterkt door het feit dat SPMS als een solide en financieel gezond fonds wordt ervaren. Deelnemers geven SPMS een 7,8 voor het financieel beleid. Dit wordt onderbouwt door de behaalde rendementen en goede dekkingsgraad.

Tegelijk bent u op zoek naar een pensioen dat aansluit op uw wensen. Hiervoor wilt u informatie die voor u relevant is, die u helpt inzicht te krijgen in de regeling en de mogelijkheden die u persoonlijk hebt. En u wilt dat SPMS u daarin ondersteunt. De eerder genoemde dienstverlening rond financiële planning is daar een voorbeeld van, maar SPMS zal ook actief blijven kijken naar andere mogelijkheden om haar deelnemers te ondersteunen.