Pensioenakkoord belangrijke stap verder

9 juli 2020

Ruim een jaar na het pensioenakkoord is er draagvlak voor de uitwerking. Na een jarenlange verkenning zijn besluiten genomen waardoor op termijn meer duidelijkheid over het pensioenstelsel ontstaat. Voor nu moeten eerst de nieuwe regels exact bekend zijn en worden vastgelegd in een wet. Daarna kan SPMS pas bepalen hoe zij op termijn met de nieuwe regels wil en kan omgaan. En u informeren wat dit voor uw pensioen zal betekenen.

Verandert er direct al iets voor u?

Voorlopig verandert er door het pensioenakkoord nog niets voor u en uw SPMS-pensioen. Aan het begin van het zomerreces komt de Tweede Kamer terug voor een debat over de pensioenafspraken. Daarna worden de nieuwe regels vastgelegd in een wet. Nadat de nieuwe regels wettelijk vastgelegd zijn, kan het bestuur bepalen hoe SPMS die regels gaat toepassen. Ook moet SPMS samen met BPMS bepalen hoe de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel in te richten. Al deze stappen nemen naar onze verwachting zeker een aantal jaar in beslag.

Pensioen gaat meebewegen met de economie

Meebewegen met de economie betekent minder reserves voor het fonds. U kunt zo eerder profiteren van goede beleggingsresultaten. Uitdaging is dat u ook rekening moet houden met een eventuele verlaging van uw pensioen als het economisch tegenzit. Voordeel is wel dat u precies kunt zien hoeveel geld u inlegt en hoeveel rendement SPMS daaraan toevoegt. U ziet welk pensioen is te verwachten in de toekomst bij normaal, slecht of goed weer. Dat geeft een realistisch beeld van pensioen.

Overgangsregime: van huidig naar nieuw stelsel

Uitgangspunt is dat het nieuwe stelsel uiteindelijk vanaf 2026 van kracht is. Het is in uw belang en in dat van al onze deelnemers dat duidelijk is hoe de overgang naar de nieuwe situatie verloopt. Daarom is het essentieel dat de Pensioenfederatie, sociale partners en Minister Koolmees gezamenlijk blijven werken aan een duidelijk overgangsregime: hoe om te gaan tot 2026 met dekkingsgraden en (aanpassingen in de) rekenrente? Om op korte termijn de dreiging van verlagingen te reduceren, wordt het maatregelenpakket voor 2019 verlengd. Dit voorziet erin dat verlaging van pensioenen bij een dekkingsgraad van 90% of hoger niet noodzakelijk is. Onze dekkingsgraad staat weliswaar niet onder druk, deze is nog altijd ruim boven de 100%, maar de premiedekkingsgraad blijft te laag. Eind 2020 beslist het bestuur over de indexatie, premie en opbouw 2021.

Wij informeren u telkens als meer bekend is over de nieuwe regels en het overgangsregime.