Scheiden of uit elkaar gaan

Zolang u tijdens uw relatie pensioen opbouwt bij SPMS, bouwt u partnerpensioen op voor uw verplicht of vrijwillig verzekerde partner. Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen en mogelijk ook voor het ouderdomspensioen.

Bekijk het fragment over scheiden
Eindigt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap terwijl u pensioen opbouwt bij SPMS? Dan stopt de verplichte opbouw van het partnerpensioen. SPMS krijgt dit automatisch door via de gemeente. Woont u in het buitenland en is uw huwelijk in het buitenland ontbonden, dan moet u dit zelf doorgeven aan SPMS. 
 
De opbouw van uw vrijwillig partnerpensioen eindigt in elk geval zodra u niet meer aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat u niet meer samenwoont. Geef  in dat geval zelf aan SPMS door dat u niet meer samenwoont. Dit doet u door een formeel bewijsstuk van het einde van uw relatie te sturen naar het postadres van SPMS
 
Uw ex-partner behoudt recht op het partnerpensioen dat tot de scheiding (hieronder valt ook het beëindigen van de samenwoning) is opgebouwd. Dit noemen we het ‘bijzonder partnerpensioen’. In de wet is geregeld dat dit bijzonder partnerpensioen een aanspraak van uw ex-partner blijft (tenzij er formeel afstand van wordt gedaan). Bij uw overlijden heeft uw ex-partner recht op dit bijzonder partnerpensioen.
Bij scheiding kunnen uw ex-partner en u kiezen voor:

1. Verevening van het ouderdomspensioen
De verdeling van het ouderdomspensioen is wettelijk geregeld. Dit heet verevening. Uw ex-partner heeft standaard recht op de helft van het door u tijdens de periode van het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Dit heet dan ook de standaardverevening. Als u hier van af wilt wijken, dan moet u dit opnemen in de partnerschapsvoorwaarden of schriftelijke overeenkomst met het oog op de scheiding. Bij deze vorm van verdeling blijft de ex-partner afhankelijk van uw keuzes bij uw pensionering. Denk hierbij aan het moment waarop u uw pensioen wilt laten ingaan. Woonde uw ex-partner en u samen? En had u uw ex-partner vrijwillig verzekerd bij SPMS?  In het pensioenreglement van SPMS staat aangegeven dat uw ex-partner ook in dit geval recht kan hebben op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens uw relatie. 

2. Omzetting van het ouderdomspensioen
Bij omzetting wordt een deel van het ouderdomspensioen samen met het recht op bijzonder partnerpensioen omgezet in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. U splitst uw ouderdomspensioen in twee van elkaar losstaande ouderdomspensioenen. Hierdoor is het voor uw ex-partner ook niet meer van belang op welk moment u met pensioen gaat.

Als u en uw ex-partner een keuze hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen, geeft u uw keuze binnen twee jaar aan SPMS door. Hiervoor gebruikt u het formulier van de Rijksoverheid (formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen). Bij standaardverevening kan het formulier worden ondertekend door uzelf of door uw ex-partner. Bij alle andere vormen van verdeling moet het formulier ondertekend worden door zowel uzelf als uw ex-partner. Stuur het formulier vervolgens samen met een kopie van het echtscheidingsconvenant naar het postadres van SPMS

Woonden uw ex-partner en u samen? En had u uw ex-partner vrijwillig verzekerd bij SPMS? Dan kunt u ook de standaardverevening aanvragen. Het formulier moet dan wel ondertekend worden door uzelf én uw ex-partner.

Voor uw kinderen is er altijd wezenpensioen. Als u een partnerverzekering beëindigt, dan heeft dit geen invloed op het wezenpensioen.

Wilt u inzicht in de financiële gevolgen van het beëindigen van uw partnerschap?
Onze financieel planners brengen samen met u de gevolgen van een echtscheiding in beeld. U en uw ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Ook ontstaat er een aanspraak op bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner. Dit is het deel van het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum waarop het huwelijk of (niet) geregistreerd partnerschap is beëindigd. 

U kunt andere afspraken makenover de verdeling van uw pensioen. Onze financieel planners helpen u daarbij. U krijgt zo een overzicht van de gevolgen voor uw totale financiële situatie. Neem contact op met de financieel planners.