Premieovername bij arbeidsongeschiktheid

In geval van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan SPMS uw pensioenpremie volledig of gedeeltelijk overnemen.

SPMS betaalt de pensioenopbouw dan geheel of gedeeltelijk tot de ingangsdatum van uw pensioen en uiterlijk tot uw 65ste jaar. Of eerder zodra u niet meer aan de voorwaarden voldoet.
De hoogte van de premieovername bij arbeidsongeschiktheid hangt af van:
  • de mate van arbeidsongeschiktheid (waarbij uw arbeidsongeschiktheidspercentage minimaal 50% moet zijn);
  • de hoogte van uw oorspronkelijke pensioenopbouw. Dit is uw gemiddelde pensioenopbouw in de laatste vijf kalenderjaren die voorafgaan aan de datum waarop u arbeidsongeschikt bent geworden. Of die voorafgaan aan een toename van uw arbeidsongeschiktheid.
Bij arbeidsongeschiktheid, zowel gehele als gedeeltelijke geldt altijd een wachtperiode van ten minste één jaar. In dat jaar moet u aaneengesloten 50% of meer arbeidsongeschikt zijn.
Ook tijdens de wachtperiode bent u verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Mocht u overlijden, dan berekenen wij het levenslange partnerpensioen en het wezenpensioen alsof u tot uw 65ste pensioen heeft opgebouwd. Ook bent u verzekerd voor tijdelijk partnerpensioen.

Waarom een wachtperiode?

In veel gevallen is het niet direct duidelijk of u langdurig arbeidsongeschikt bent. Ook het beeld van uw gewijzigde werksituaties is pas na verloop van tijd duidelijk. 
De termijn van één jaar komt overeen met de gebruikelijke termijn van ontbinding van maatschapscontracten. Verder speelt mee dat de kosten voor waarneming in het eerste jaar meestal (grotendeels) worden vergoed uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook kan er een waarneming door de maatschap plaatsvinden.
U betaalt zelf uw pensioenpremie door, op basis van uw inkomen en gewerkte uren. Dit doet u tot de ingangsdatum van de premieovername. Gaat SPMS over tot premieovername? Dan moeten alle verschuldigde premies, rente en kosten zijn betaald.
Wilt u premieovername aanvragen? Neem dan tijdig contact op met onze pensioenadviseurs. Het aanvragen van volledige premieovername regelt u binnen twee jaar na overdracht van uw praktijk en beëindiging van uw beroepsuitoefening. Binnen deze twee jaar moet u ervoor zorgen dat u de verklaring vanuit SPMS ondertekent en laat waarmerken door een accountant of financieel adviseur.

Gedeeltelijke premieovername

Heeft u de praktijk nog niet overgedragen op het moment dat de premieovername op zijn vroegst zou kunnen ingaan, dan vraagt SPMS u om een opgave van uw inkomen. Deze opgave moet gewaarmerkt zijn door een accountant of financieel adviseur.
Gedeeltelijke premieovername vraagt u uiterlijk aan twee jaar na het kalenderjaar waarin uw inkomen door de arbeidsongeschiktheid voor het eerst is gedaald naar een lagere klasse. SPMS bepaalt aan de hand van uw inkomensdaling of en vanaf welke datum u in aanmerking komt voor premieovername.

Wanneer de premieovername is toegekend, wordt deze niet beïnvloed door wijzigingen in het inkomen dat u verdient tijdens uw arbeidsongeschiktheid.
De premieovername wordt alleen aangepast:
  • als uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert;
  • bij volledige arbeidsongeschiktheid: alleen als u alsnog de beroepsuitoefening beëindigt;
  • bij volledige premieovername: als u uw beroep weer gaat uitoefenen;
  • als achteraf de pensioenopbouw wijzigt waarop uw premieovername is gebaseerd.

Ontvangt u tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering? Of ontvangt u deze wel, maar eindigt deze in de eerste drie jaar van premieovername? Dan eindigt de premieovername na maximaal drie jaar. Ontvangt u wel een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering en eindigt deze ná de eerste drie jaar van premieovername? Dan eindigt de premieovername per diezelfde datum.

Is de premieovername beëindigd, maar bent u nog steeds arbeidsongeschikt? Dan heeft u recht op een uitkering van SPMS. De hoogte van deze uitkering houdt verband met de premie die u verschuldigd zou zijn voor de pensioenopbouw.

Krijgt u premieovername en heeft u op grond van uw inkomen ook verplichte opbouw? Dan mag het totaal van uw verplichte pensioenopbouw en de opbouw uit premieovername niet hoger zijn dan uw oorspronkelijke opbouw. Dreigt dat totaal toch hoger te worden, dan wordt uw verplichte opbouw zodanig beperkt dat de totale opbouw niet hoger is dan uw oorspronkelijke opbouw.
Chat met SPMS