Vier medisch specialisten voor een raam

U bent medisch specialist die als zelfstandig ondernemer, directeur-grootaandeelhouder (DGA) en/of lid van een coöperatie uw praktijk uitoefent. In deze situatie krijgt u te maken met veel verschillende fiscale en financiële vraagstukken. Bij SPMS hebben wij hier veel kennis over. Daarom hebben wij een boek samengesteld dat u helpt om een beter begrip te krijgen van deze financiële en fiscale zaken; Het Startersboek.

Misschien denkt u erover na om een eigen praktijk te starten en wilt u weten wat hier op financieel en fiscaal gebied bij komt kijken. U heeft al een lopende praktijk en wilt nagaan of u naast uw praktijk nog andere activiteiten wilt en kunt ondernemen. Of u wilt uw huidige praktijk staken en een tweede carrière als ondernemer, resultaatgenieter, werknemer of wellicht als vrijwilliger starten. Of u wilt na het (eerder) staken van uw praktijk genieten van uw pensioen en/of inkomsten uit uw vermogen. Met deze vraagstukken en meer kunt u terecht bij ons Startersboek.

Op deze pagina vindt u de digitale versie van het Startersboek. Voor uw gemak is het boek opgeknipt in de verschillende sub-hoofdstukken. Bij elk sub-hoofdstuk hebben we kort aangegeven wat er in het hoofdstuk wordt besproken. Zo kunt u heel gericht de informatie tot u nemen die voor u relevant is.

Inhoudsopgave

Download: Inhoudsopgave

Colofon

Download: Colofon

Inleiding

Doel van dit hoofdstuk is om vast te stellen in welke ondernemingsvorm u nu als medisch specialist werkzaam wilt zijn of al werkzaam bent. En om helder te krijgen of u of uw praktijk  over uw inkomsten inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt. Het is belangrijk om dit te weten, omdat de keuze die u voor uw toekomst wil maken consequenties heeft voor welke fiscale en financiële faciliteiten u kunt gebruiken.

Hoofdstuk 1.1: Zorgstelsel in Nederland en medisch specialistische zorg

Inhoud:

1.1.1: Zorgstelsel: kosten en financiering

1.1.2: Medische specialismen en hun specialisten

1.1.3: Vrije vestiging of loondienst

Download: Startersboek hoofdstuk 1.1

Hoofdstuk 1.2: Medisch specialist met eigen praktijk; IB-ondernemer

Inhoud:

1.2.1: Solopraktijk (eenmanszaak)/solist

1.2.2: Duo- of groepspraktijk: als maat of vennoot in samenwerkingsvorm (geen rechtspersoon)

1.2.3: Fiscale afrekening via de inkomstenbelasting  

Download: Startersboek hoofdstuk 1.2

Hoofdstuk 1.3: Medisch specialist met een eigen praktijk; VPB-ondernemer

Inhoud:

1.3.1: Als directeur/grootaandeelhouder DGA BV of personal holding BV (PHBV)

1.3.2: Als lid coöperatie

1.3.3: Het Medisch specialistisch Bedrijf (MSB)

1.3.4: Fiscale afrekening via de vennootschapsbelastingbelasting; dividendbelasting

Download: Startersboek hoofdstuk 1.3

Hoofdstuk 1.4: Inkomen medisch specialist

Inhoud

1.4: Inkomen medisch specialist

Download: Startersboek hoofdstuk 1.4

Dit hoofdstuk heeft als doel u een overzicht van en inzicht in de verschillende fiscale en financiële faciliteiten te geven die bij de verschillend ondernemingsvormen horen. U wil een praktijk als zelfstandig ondernemer opbouwen. Daarbij wil u alles weten over de  fiscale en financiële faciliteiten, die aan het ondernemerschap zijn verbonden. Of u heeft als ondernemer/medisch specialist al een loopbaan achter de rug en wil u zich oriënteren over andere inkomensmogelijkheden. Ziet u als ondernemer nieuwe kansen op het terrein van uw specialisme of juist op een geheel ander terrein? Fulltime of in deeltijd?

Hoofdstuk 2.1: Start of herstart als ondernemer: fulltime of parttime

Inhoud

2.1: Start of herstart als ondernemer: fulltime of parttime

Download: Startersboek hoofdstuk 2.1

Hoofdstuk 2.2: Fiscale faciliteiten IB-ondernemer

Inhoud

2.2.1: Startersaftrek en startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

2.2.2: Zelfstandigenaftrek

2.2.3: Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

2.2.4: Meewerkaftrek

2.2.5: Stakingsaftrek

2.2.6: MKB-winstvrijstelling

2.2.7: Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen (starters)

2.2.8: Kleine ondernemersregeling (KOR) (vervangen door OVOB, 2.3.7)

2.2.9: Oudedagsreserve (v/h FOR)

2.2.10: Extra lijfrenteaftrek bij staken onderneming

Download: Startersboek hoofdstuk 2.2

Hoofdstuk 2.3: Fiscale faciliteiten IB en VPB-ondernemer

Inhoud

2.3.1: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

2.3.2: Energie-investeringsaftrek (EIA)

2.3.3: Milieu-investeringsaftrek (MIA)

2.3.4: Desinvesteringsbijtelling

2.3.5: Innovatiebox

2.3.6: Herinvesteringsreserve en egalisatiereserve

2.3.7: Omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB)

2.3.8: Willekeurige of vrije afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL)

2.3.9: Loonkostenvoordeel (LKV)

Download: Startersboek hoofdstuk 2.3

Hoofdstuk 2.4: Financiële faciliteiten ondernemer (IB en VPB): kredietverlening

Inhoud

2.4.1: Kredietverlening

2.4.2: Investeringsmogelijkheden

2.4.3: Andere financieringsvormen

2.4.4: Overheidsregelingen, ROM’s 

Download: Startersboek hoofdstuk 2.4

Hoofdstuk 2.5: Financiële faciliteiten ondernemer (IB en VPB) : subsidies en fondsen

Inhoud

2.5.1: Innovatiefondsen

2.5.2: Innovatiesubsidies

2.5.3: WBSO, Wet bevordering speur en ontwikkelingswerk

2.5.4: Andere financiële faciliteiten

2.5.5: Vermogensfondsen 

Download: Startersboek hoofdstuk 2.5

Dit hoofdstuk heeft als doel u te informeren over mogelijke consequensties van het (deels) staken van uw praktijk. De financiële en fiscale gevolgen van het (deels) staken van uw praktijk hangen af van uw type ondernemerschap. Ondernemers die inkomstenbelasting over het financiële resultaat van de praktijk betalen ondervinden andere gevolgen dan de ondernemers die over dat resultaat vennootschapsbelasting betalen. 

Hoofdstuk 3.1: Gevolgen staken van de praktijk voor een IB-ondernemer

Inhoud

3.1.1: Eigenaar van een eigen onderneming/solopraktijk of maat in maatschap (groepspraktijk) of vennoot in vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap

3.1.2: Oudedagsreserve  (v/h FOR, fiscale oudedagsreserve)

3.1.3: Stakingswinst

3.1.4: Verkoop praktijk

Download: Startersboek hoofdstuk 3.1

Hoofdstuk 3.2: Gevolgen staken van de praktijk voor een VPB-ondernemer

Inhoud

3.2.1: Verkoop aandelen PHBV als aandeelhouder in MSB BV of als lid coöperatie

3.2.2: Verkoop lidmaatschap(srecht) coöperatie

Download: Startersboek hoofdstuk 3.2

Hoofdstuk 3.3: Inkomensmogelijkheden medisch specialist na het (deels) staken van zijn praktijk

Inhoud

3.3: Inkomensmogelijkheden medisch specialist na het (deels) staken van zijn praktijk 

Download: Startersboek hoofdstuk 3.3

Hoofdstuk 3.4: Goodwill; in- en uitverdienregeling

Inhoud

3.4: Goodwill; in- en uitverdienregeling

Download: Startersboek hoofdstuk 3.4

Hoofdstuk 3.5: Overzicht loopbaanmogelijkheden na het (deels) staken van de praktijk

Inhoud

3.5: Overzicht loopbaanmogelijkheden na het (deels) staken van de praktijk

Download: Startersboek hoofdstuk 3.5

Dit hoofdstuk heeft als doel u meer inzicht te geven in de financiële gevolgen van het (deels) staken van uw praktijk en de keuze die u heeft. 

  • Wat zijn uw inkomsten na het (deels) staken van uw praktijk?
  • Wil u helemaal stoppen met werken of ziet u mogelijkheden op een andere manier en/of op een ander terrein te gaan werken?
  • Wil u eerder met pensioen of ziet u uzelf alsnog in loondienst gaan bij een zorginstelling? 
  • Misschien is in deeltijd waarnemen/freelancen ook een mogelijkheid?
  • En wat dacht u van vrijwilligerswerk ? 
  • Of ziet u met een lang gekoesterde hobby financiële kansen?

Hoofdstuk 4.1: Met (deel)pensioen: SPMS, PFZW of ABP

Inhoud

4.1.1: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, SPMS

4.1.2: Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, PFZW

4.1.3: Stichting Pensioenfonds ABP

4.1.4: Pensioen in eigen beheer

Download: Startersboek hoofdstuk 4.1

Hoofdstuk 4.2: Doorgaan met werken in loondienst (fulltime of parttime) bij een zorginstelling

Inhoud

4.2: Doorgaan met werken in loondienst (fulltime of parttime) bij een zorginstelling 

Download: Startersboek hoofdstuk 4.2

Hoofstuk 4.3: Doorgaan met werken als herstartend ondernemer, ondernemer op basis van een overeenkomst van opdracht of als resultaatgenieter

Inhoud

4.3.1: Medisch specialist als herstarter

4.3.2: Medisch specialist als ondernemer op basis van een overeenkomst van opdracht

4.3.3: Medisch specialist als niet-ondernemer/resultaatgenieter of als hobbyist of vrijwilliger 

Download: Startersboek hoofdstuk 4.3

Dit hoofdstuk heeft als doel u te informeren over de verschillende inkomensbronnen waarmee u te maken kunt krijgen. In Nederland zijn er ook een aantal inkomensvoorzieningen en faciliteiten waarmee iedere ondernemer, onafhankelijk van zijn of haar profiel, mee te maken kan krijgen. Denk aan de wettelijke inkomensvoorzieningen als AOW. Maar er zijn ook inkomstenbronnen die u zelf eerder heeft geregeld (pensioen; lijfrente; sparen; beleggen; verzekeringen). Er is ook een  inkomstenbron in de categorie toevalstreffers (rijke ouders; erfenis; loterij; donaties etc.). 
 

Download: Startersboek tabel met overzicht andere inkomensvoorzieningen

Hoofdstuk 5.1: Wettelijke inkomensvoorzieningen

Inhoud

5.1.1: Algemene Ouderdomswet, AOW;  Aanvullende Inkomensverzekering ouderen, AIO; doorwerken met AOW; start eigen bedrijf of beroep vanuit AOW

5.1.2: Algemene Nabestaanden Wet, ANW

5.1.3: Werkloosheidswet, WW; Inkomensvoorziening voor oudere werklozen, IOW; inkomensvoorziening voor oudere  en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen IOAW; inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOAZ

5.1.4: Ziektewet, ZW

5.1.5: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA; Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, WGA; Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, IVA; Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, Bbz;

5.1.6: Vrijwillige deelname aan de werknemersverzekeringen

5.1.7: Start eigen bedrijf of beroep starten vanuit werknemersverzekeringen en participatiewet

5.1.8: Andere wettelijke inkomensvoorzieningen 

Download: Startersboek hoofdstuk 5.1

Hoofdstuk 5.2: Inkomensverzekeringen

Inhoud

5.2.1: Kapitaalverzekering

5.2.2: Levensverzekering

5.2.3: Lijfrente

5.2.4: Netto-pensioenregeling en netto-lijfrenteverzekering

5.2.5: Arbeidsongeschiktheidsverzekering, AOV

5.2.6: Banksparen

Download: Startersboek hoofdstuk 5.2

Hoofdstuk 5.3: Sparen en beleggen

Inhoud

5.3.1: Sparen

5.3.2: Beleggen

Download: Startersboek hoofdstuk 5.3

Hoofdstuk 5.4: Onverwacht inkomen

Inhoud

5.4.1: Schenken en erven

5.4.2: Kansspelen

Download: Startersboek hoofdstuk 5.4

Hoofdstuk 5.5: Overig inkomen

Inhoud

5.5.1: Eigen woning; hypotheek aflossen; overwaarde; verkopen; woning verkopen en terughuren

5.5.2: Beleggen in, verhuur van tweede woning

Download: Startersboek hoofdstuk 5.5

Hoofdstuk 6.1: Verklarend woordenboek bedrijfsvoering medische praktijk en afkortingen

In bijlage 6.1 vindt u een woordenboek met relevante begrippen en vaktermen en de inhoud daarvan plus de betekenis van veel gebruikte afkortingen.

Inhoud

6.1.1: Begrippen

6.1.2.: Afkortingen

Download: Startersboek hoofdstuk 6.1

Hoofdstuk 6.2: Organisaties en websites

In bijlage 6.2 zijn de namen, adressen en telefoonnummers opgenomen van overheidsinstanties en andere relevante organisaties zoals de wetenschappelijke verenigingen, die bij de Federatie van Medisch Specialisten zijn aangesloten. Plus hun websites en  e-mailadressen.

Inhoud

6.2.1: Branche- en beroepsorganisaties

6.2.2: Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten

6.2.3: Overige organisaties

6.2.4: Relevante websites, gesorteerd op onderwerp (alfabetisch)

Download: Startersboek hoofdstuk 6.2

Hoofdstuk 6.3: Arbeidsvoorwaardenregelingen medisch specialisten in loondienst

In bijlage 6.3 zijn de salaristabellen en overige vergoedingen medisch specialist in loondienst bij een algemeen ziekenhuis en universitair medisch centrum bijeengezet.

Inhoud

6.3.1: AMS

6.3.2: CAO UMC

Download: Startersboek hoofdstuk 6.3

Hoofdstuk 6.4: Checklist startend medisch specialist (vrije vestiging)

Wie een (her)start wil maken als zelfstandig ondernemer kan naast de financiële en fiscale informatie in hoofdstuk 2 gebruik maken van de checklist startend medisch specialist (vrije vestiging). Hierin staan alle algemene hoofdonderwerpen bij de (her)start die in kort bestek worden behandeld (bijlage 6.4).

Inhoud

6.4: Checklist startend medisch specialist (vrije vestiging)

Download: Startersboek hoofdstuk 6.4

Hoofdstuk 6.5: Trefwoordenregister op alfabet

Inhoud

Met het alfabetisch register in bijlage 6.5 maakt u het opzoeken van de voor u interessante onderwerpen in het boek gemakkelijker en toegankelijker.

6.5: Trefwoordenregister op alfabet

Download: Startersboek hoofdstuk 6.5

Hoofdstuk 6.6: Toelichting bij de wegwijzer inkomensmogelijkheden medisch specialist nu en later

Een schematisch overzicht van alle inkomensmogelijkheden, die in deze gids aan de orde komen, staan bijeen op de uitklapbare pagina (bijlage 6.6) met toelichting) achterin het boek. U kunt tijdens het lezen deze pagina uitgeklapt laten. Dan kunt u steeds bij het lezen van de verschillende onderwerpen een overzicht blijft houden. Van tegelijkertijd het geheel als de positie die het betreffende onderwerp in het scala van faciliteiten inneemt.

Inhoud

6.6: Toelichting bij de wegwijzer inkomensmogelijkheden medisch specialist nu en later

Download: Startersboek hoofdstuk 6.6

Onze financieel planners helpen u verder

Mogelijk heeft u vragen naar aanleiding van de informatie die u heeft gevonden in het Startersboek. Of ontbrak er juist informatie waar u naar opzoek bent. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met onze financieel planners. Zij weten waar u op financieel gebied mee te maken heeft en kunnen u helpen met uw financiële vragen. Daarbij zijn zij volledig objectief en niet gericht op het verkopen van financiële producten. Zo weet u dat uw de antwoorden krijgt die het beste zijn voor u.