Privacy en het gebruik van uw gegevens

De privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als SPMS. En door de Beroeps Pensioenvereniging Medisch Specialisten, hierna aan te duiden als BPMS.

Om de pensioenregeling voor u uit te voeren, heeft SPMS gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel inkomen u krijgt en wat uw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. Voor SPMS en BPMS is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. SPMS en BPMS respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Daarom hebben wij afspraken gemaakt over hoe wij uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. Hieronder staan de privacyverklaringen voor SPMS en BPMS.

Privacyverklaring SPMS en BPMS

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Dien daarvoor een verzoek bij ons in. Om uw verzoek te verwerken, moeten wij eerst zeker weten dat u zelf dit verzoek doet. Zodat uw pensioengegevens niet door iemand anders worden opgevraagd. Wilt u een kopieID aan ons sturen? Let er dan op dat uw BSN-nummer en andere identificatienummer onleesbaar zijn. Met deze tool van de Nederlandse overheid is dat makkelijk te doen.

Wilt u liever géén kopie van uw legitimatiebewijs toevoegen? Dan bellen wij u binnen 4 weken. Dit doen wij om zeker te weten dat u zelf deze aanvraag doet.

Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Recht op verwijdering

U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:
 • de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over van SPMS en BPMS, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de pensioenregeling/het voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:
 • u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
 • de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
 • als het pensioenfonds de gegevens niet meer nodig heeft, maar u ze wel nodig heeft voor het voeren van een rechtszaak tegen het pensioenfonds of derden;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarop het pensioenfonds niet meteen beslist.
  • Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij:
  • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
  • u toestemming heeft gegeven;
  • verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.
Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via onze website. In dit formulier wordt onder andere gevraagd om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. SPMS vraagt u dit omdat SPMS moet kunnen bepalen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam uw gegevens kan inzien. Uw kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs slaan wij niet op. Wij verwerken uw verzoek binnen 4 weken.

Wilt u een klacht indienen?

Bent u het niet eens met de manier waarop SPMS uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons heeft ontvangen? Neem dan contact met ons op.Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van profiling om onze communicatie met u beter op uw persoonlijke situatie af te stemmen. Hoe doen wij dit? Op basis van de gegevens die wij van u hebben, wordt bepaald in welke doelgroep u ingedeeld wordt. Deze doelgroepen bepalen op welke wijze met u wordt gecommuniceerd en waarover.
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

SPMS
Postbus 7
3970 AA Driebergen
FG@SPMS.eu

Of via ons contactformulier.

SPMS, BPMS en de financieel planners hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van SPMS. De heer B. van Tongeren ziet er als FG op toe dat de verwerking binnen SPMS, BPMS en de financieel planners gebeurt in overeenstemming met de wet en de gedragsregels.

SPMS, BPMS en de financieel planners behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is december 2021 voor het laatst opgemaakt.