Beloningsbeleid SPMS

Bij de uitvoering van de pensioenregeling van SPMS zijn diverse partijen betrokken. Hieronder vindt u de beloningscomponenten en beloningsstructuren per partij. Het beloningsbeleid heeft als doel dat de beloning van deze partijen niet aanmoedigt tot het nemen van risico’s die voor het fonds onaanvaardbaar zijn.

De hoogte van de beloning voor de bestuursleden van SPMS is in belangrijke mate afgestemd op de hoogte van het inkomen van een gemiddelde vrijgevestigd medisch specialist (vervangingsinkomen).
De structuur van de beloning bestaat uit een vaste vergoeding per kwartaal en een variabele vergoeding die afhankelijk is van het aantal vergaderingen, werkbesprekingen, et cetera.
De medewerkers van het bestuursbureau hebben een vast salaris. De medewerkers krijgen geen variabele beloning die afhankelijk is van de resultaten van het fonds. Incidenteel kan er achteraf een variabele beloning worden toegekend, maar deze zal gebaseerd zijn op een extra grote tijdsinzet of een bijzondere prestatie. Dit zal niet worden gekoppeld aan de financiële beleggingsresultaten van het pensioenfonds.
Externe adviseur worden beloond via een uurtarief voor de feitelijke tijd die ze aan het pensioenfonds besteden.
Het bestuur van BPMS ontvangt een vaste vergoeding per kwartaal en een vergoeding op basis van officiële vergaderingen en werkbesprekingen etcetera.
 
De leden van de Vergadering van Afgevaardigden (o.a. verantwoordingsorgaan SPMS) ontvangen een vergoeding per vergadering en educatie-bijeenkomst. De beloning die deze leden ontvangen staat in relatie tot het vervangingsinkomen.
De fiduciair managers  krijgen hun beloning uitgedrukt in basispunten van het beheerd vermogen. Het voordeel hiervan is dat de kosten mee-ademen met de omvang van het belegd vermogen. De fiduciair managers krijgen geen prestatie-afhankelijke beloningen in hun rol als fiduciair manager, om te voorkomen dat de alignment tussen het pensioenfonds en fiduciair manager op dit punt tegengestelde belangen krijgt. Tweejaarlijks wordt het beloningsbeleid van de fiduciair managers geagendeerd voor de bestuursvergadering.
De meeste managers die een individueel mandaat hebben gekregen, ontvangen een beloning op basis van een vast aantal basispunten van het belegd vermogen. Met een beperkt aantal managers is wel een prestatie-afhankelijke variabele beloning afgesproken. De risico’s hiervan worden beheerst c.q. beperkt door de beleggingsrichtlijnen die meegegeven worden in de overeenkomst.
 
Bij de vaststelling van de beloning wordt een afweging gemaakt tussen de hoogte van het verwachte rendement, kosten en risico’s. Het beloningsbeleid van de vermogensbeheerders wordt primair gemonitord door de fiduciair managers en steekproefsgewijs door het bestuurs- bureau.
SPMS heeft de administratieve uitvoering van de regeling uitbesteed aan een professionele uitvoeringsorganisatie, APG. Voor pensioenbeheer is op hoofdlijnen sprake van vaste vergoeding die niet gerelateerd is aan financiële prestaties.