Beloningsbeleid SPMS

Bij de uitvoering van de pensioenregeling van SPMS zijn diverse partijen betrokken. Die partijen worden betaald uit de middelen van het fonds. De beloning moet passend zijn, en mag niet aanmoedigen tot het nemen van onaanvaardbare risico's voor het fonds. SPMS heeft daarom een beloningsbeleid ontwikkeld. Hieronder vindt u de beloningscomponenten en beloningsstructuren per partij.

De hoogte van de beloning voor de bestuursleden van SPMS is in belangrijke mate afgestemd op de hoogte van het inkomen van een gemiddelde vrijgevestigd medisch specialist (vervangingsinkomen).

De structuur van de beloning bestaat uit een vaste vergoeding per kwartaal en een variabele vergoeding die afhankelijk is van het aantal vergaderingen, werkbesprekingen, et cetera.

De medewerkers van het bestuursbureau hebben een vast salaris. De medewerkers krijgen geen variabele beloning die afhankelijk is van de resultaten van het fonds. Incidenteel kan er achteraf een variabele beloning worden toegekend, maar deze zal gebaseerd zijn op een extra grote tijdsinzet of een bijzondere prestatie. Dit zal niet worden gekoppeld aan de financiële beleggingsresultaten van het pensioenfonds.

Externe adviseur worden beloond via een uurtarief voor de feitelijke tijd die ze aan het pensioenfonds besteden.

Het bestuur van BPMS ontvangt een vaste vergoeding per kwartaal en een vergoeding op basis van officiële vergaderingen en werkbesprekingen etcetera.

De leden van de Vergadering van Afgevaardigden (o.a. verantwoordingsorgaan SPMS) ontvangen een vergoeding per vergadering en educatie-bijeenkomst. De beloning die deze leden ontvangen staat in relatie tot het vervangingsinkomen.

SPMS wordt bij het beheren van de beleggingsportefeuille ondersteund door een fiduciair manager. Deze geeft adviezen over de samenstelling van de portefeuille en adviseert over de vermogensbeheerders die het vermogen van SPMS daadwerkelijk beheren. De fiduciair manager ontvangt een beloning uitgedrukt in basispunten van het vermogen. Het voordeel hiervan is dat de beloning meeverandert met de omvang van het belegd vermogen. De fiduciair manager ontvangt geen prestatie-afhankelijke beloning. Zo voorkomen we dat de fiduciair manager een verkeerde prikkel krijgt. Risicomanagement is namelijk een belangrijk onderdeel van de taak van de fiduciair manager, niet alleen het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Periodiek worden de kosten van de fiduciair manager beoordeeld en afgezet tegen de tarieven in de markt.

SPMS maakt gebruik van verschillende vermogensbeheerders. Voor de meeste managers is de vergoeding een percentage van het door diegene beheerd vermogen. Een aantal managers krijgt een prestatie-afhankelijke vergoeding. Voor hen is de vergoeding als percentage van het beheerd vermogen lager. Behaalt de manager een beter resultaat dan een vooraf vastgesteld rendement, dan krijgt die manager daarvan een vooraf vastgesteld percentage. Zo is er een sterke overeenkomst tussen het belang van SPMS (een hoog rendement) en het belang van de manager (een zo hoog mogelijke vergoeding). De vergoeding wordt periodiek vergeleken met de tarieven in de markt. SPMS werkt met gespecialiseerde partijen om deze analyse uit te voeren.

SPMS heeft de administratieve uitvoering van de regeling uitbesteed aan een professionele uitvoeringsorganisatie, APG. Voor pensioenbeheer is op hoofdlijnen sprake van een vaste vergoeding die niet gerelateerd is aan financiële prestaties.

Het bestuur van SPMS stelt een regeling vast inzake bezoldiging van de voorzitter,
de leden van de RvT, alsmede een vergoeding van de reis-, verblijf- en andere kosten volgens de regels die door het bestuur worden vastgesteld. Deze vergoeding wordt per kwartaal uitbetaald. De leden van de RvT dienen hiervoor een nota in, eventueel verhoogd met de BTW.

Het overeengekomen bedrag wordt jaarlijks verhoogd met de aanpassingscoëfficiënt, als bedoeld in artikel 27 van het reglement van SPMS.