Veelgestelde vragen

Per 1 januari 2020 neemt SPMS een aantal maatregelen. Zo zorgen we ervoor dat het pensioenfonds financieel gezond blijft, nu en in de toekomst. Wij geven antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.

De premiedekkingsgraad geeft de verhouding tussen de in een jaar ontvangen premie en de toekomstige jaarlijkse uitkering die daarvoor kan worden ingekocht.

De huidige lage rente heeft een negatieve invloed op de premiedekkingsgraad. Voor één euro toekomstig pensioen moet bij een lage premiedekkingsgraad meer premie worden ingelegd.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de toekomstige verplichtingen die SPMS nu heeft. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële positie nu is.

De dekkingsgraad wordt aan het eind van elke maand bepaald.

De maatregelen premieverhoging en pensioenverlaging zijn de meest flexibele middelen die een pensioenfonds ter beschikking heeft om de premiedekkingsgraad te beïnvloeden. Beide kunnen snel worden ingezet en weer worden teruggedraaid. SPMS heeft gekozen voor een combinatie van deze twee maatregelen omdat dan het beste rekening wordt gehouden met de belangen van alle deelnemers. Door de combinatie van premiestijging en opbouwverlaging kunnen deze relatief beperkt blijven.

SPMS houdt vast aan een pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit sluit aan bij het feit dat de meeste medisch specialisten nog steeds voor hun 65e jaar stoppen met werken, onder meer door de zwaarte van het beroep.

SPMS neemt nu de noodzakelijke maatregelen om de premiedekkingsgraad te verbeteren. Er hoeft voorlopig nog geen beleid te worden vastgesteld over aanpassing van de maatregelen. Echter, premieverhoging en pensioenverlaging zijn wel de meest flexibele hulpmiddelen in het pensioenfondsinstrumentarium. Hun inzet en toepassing is afhankelijk van één belangrijke externe factor, de stand van de rente.

Het SPMS bestuur heeft indertijd besloten dat een premiedekkingsgraad van 70% gemeten over een periode van 5 jaar evenwichtig is. Zodra de 5-jaarse gemiddelde premiedekkingsgraad onder de 70% komt zijn maatregelen nodig. Dit is nu het geval, vandaar dat er nu maatregelen genomen worden.

De maatregelen gelden vanaf 1 januari 2020. Bestaande rechten worden niet aangetast. Vanaf 1 januari 2020 ziet u op MijnSPMS de nieuwe premie.

In deze grafiek ziet u de impact van de verlaging van de opbouw bij verschillende leeftijden. Voor een 64-jarige is naar verwachting de uitkering op 65 jaar circa € 50 lager.

Op MijnSPMS ziet u uw te bereiken pensioen op 65 jaar.

Voor de opbouwverlaging hadden we, in plaats van verlaging van het normpensioen, kunnen kiezen voor verlaging van de vaste indexatie van 3%. De deelnemers hebben echter aangegeven deze minimumverhoging erg belangrijk te vinden. Ook is in overweging genomen dat de keuze voor het loslaten van de 3% vaste indexatie bij een eventuele toekomstige verbetering van de premiedekkingsgraad lastiger terug te draaien is. 
 
Daarnaast treft deze maatregel de jongeren meer dan de oudere actieve deelnemers. Verlaging van de vaste indexatie over het normpensioen voor een jaar, heeft voor jonge actieve deelnemers een veel groter verlagend effect op het te bereiken pensioen dan voor een oudere actieve deelnemers. Daarom vinden we verlaging van het normpensioen evenwichtiger dan verlaging van de vaste indexatie.