Maatregelen voor een toekomstbestendig pensioen

Door de lage rentestand is het kostbaarder om toekomstige pensioenuitkeringen in te kopen. Om SPMS gezond te houden moeten we nu maatregelen nemen. Dat kan op verschillende manieren. Hieronder leest u welke maatregelen zijn genomen voor het aankomende jaar. Afgelopen jaar koos SPMS voor een combinatie van het verhogen van de pensioenpremie en het verlagen van de pensioenopbouw. Ook leest u welke alternatieve maatregelen mogelijk zijn.

Genomen maatregelen voor 2021

Voor 2021 weer een combinatie van maatregelen: pensioenpremie verhogen en pensioenopbouw verlagen

De maatregelen premieverhoging en pensioenverlaging zijn de meest flexibele middelen die een pensioenfonds ter beschikking heeft om de premiedekkingsgraad te beïnvloeden. Beide kunnen snel worden ingezet en op termijn weer worden aangepast als de rente substantieel hoger is.

Voor 2021 houdt dit in dat de toekomstige pensioenopbouw met 9,4% wordt verlaagd (dit heeft geen gevolgen voor al eerder opgebouwd pensioen). 

Heeft u geen partner meeverzekerd? Dan stijgt uw pensioenpremie met 9,2%. Is uw partner wel meeverzekerd? Dan stijgt uw pensioenpremie met 10,2%.

Premie stijgt komende 5 jaar niet meer

Wij zijn ons ervan bewust dat het verhogen van de premie een vervelende maatregel is. Daarom kiezen wij nu voor een éénmalige verhoging. De vaste jaarlijkse verhoging met de stijging van de lonen wordt nog wel elk jaar toegepast. Het nu vastzetten van de premie betekent wel dat bij een verdere daling van de rente de pensioenopbouw opnieuw verlaagd zal moeten worden.

Wij nemen deze maatregelen met het Nieuwe Pensioen Contract (NPC) in het achterhoofd. Zo is al zeker dat er een fiscale maximering komt van de premie in plaats van de hoogte van de pensioenopbouw. Deze voorlopige maximering ligt dicht bij het nieuwe premiemaximum. Op deze manier hopen wij de toekomstige financiële consequenties van de invoering van het Nieuwe Pensioencontract zo veel mogelijk te beperken.

 

Andere mogelijke maatregelen

Pensioenleeftijd verhogen

Bij verhoging van de pensioenleeftijd hoeft u nu minder premie te betalen om later van een even hoge pensioenuitkering te genieten. Het pensioen gaat immers later in en wordt dus over een kortere periode uitgekeerd. SPMS kiest tot nu toe nog niet voor deze optie. Veel medisch specialisten hebben namelijk aangegeven de pensioenleeftijd niet te willen verhogen, vanwege de zwaarte van het beroep. En het is lastig om een eenmaal doorgevoerde keuze voor verhoging in de toekomst weer terug te draaien, mocht de rente weer substantieel stijgen. 

Vaste indexatie loslaten

SPMS verhoogt uw pensioen jaarlijks met ten minste 3%. Een gedeelte van de premie wordt voor deze vaste indexatie gereserveerd. De deelnemers hebben aangegeven deze minimumverhoging erg belangrijk te vinden. Ook hier geldt dat de keuze voor het loslaten van de 3% vaste indexatie bij een eventuele toekomstige verbetering van de premiedekkingsgraad lastiger terug te draaien is. Daarnaast treft deze maatregel de jonge deelnemers meer dan oudere actieve deelnemers.