Maatregelen om de premiedekkingsgraad te verbeteren

Door de lage rentestand is het duurder om toekomstige pensioenuitkeringen in te kopen. Om SPMS gezond te houden moeten we nu maatregelen nemen. Dat kan op verschillende manieren. Hieronder vindt u een opsomming van maatregelen die het fonds kan nemen. SPMS kiest nu voor een combinatie van het verhogen van de pensioenpremie en het verlagen van de pensioenopbouw.

Pensioenleeftijd verhogen

Het verhogen van de pensioenleeftijd betekent dat er nu minder premie betaalt hoeft te worden om later van een even hoge pensioenuitkering te kunnen genieten. Het pensioen gaat immers later in en er hoeft dus in totaal minder pensioen bij elkaar gespaard te worden. SPMS kiest tot nu toe nog niet voor deze optie. Veel medisch specialisten hebben namelijk aangegeven de pensioenleeftijd niet te willen verhogen, vanwege de zwaarte van het beroep. En het is lastig om een eenmaal doorgevoerde keuze voor verhoging in de wat verder gelegen toekomst weer terug te draaien, mocht de rente weer substantieel stijgen.

Vaste indexatie loslaten

SPMS verhoogt uw pensioen jaarlijks met ten minste 3%. Een gedeelte van de premie wordt voor deze vaste indexatie gereserveerd. De deelnemers hebben aangegeven deze minimumverhoging erg belangrijk te vinden. Ook hier geldt dat de keuze voor het loslaten van de 3% vaste indexatie bij een eventuele toekomstige verbetering van de premiedekkingsgraad lastiger terug te draaien is. Daarnaast treft deze maatregel de jongeren meer dan de oudere actieve deelnemers.

Pensioenpremie verhogen

Het verhogen van de premie is ook een mogelijkheid om de premiedekkingsgraad te verbeteren. Als alleen deze maatregel genomen wordt, moet de premie sterk stijgen. Echter, de premie zou dan met 15% moeten stijgen en feitelijk niet meer op te brengen zijn.

Pensioenopbouw verlagen

Als u in de toekomst minder pensioen per jaar opbouwt, hoeft de premie ook bij de huidige lage rente niet omhoog. Vanzelfsprekend worden de al opgebouwde of ingegane pensioenen niet verlaagd. Het betreft alleen de nieuwe opbouw. Van een lagere opbouw merkt u nu niets, maar het is minder aangenaam voor later. U bouwt dan immers een lager pensioen op en benut ook minder fiscale aftrekbaarheid van pensioenen. Bent u eenmaal met pensioen, dan ontbreken vaak de mogelijkheden om het pensioeninkomen op andere wijze aan te vullen.

Combinatie pensioenpremie verhogen en pensioenopbouw verlagen

De maatregelen premieverhoging en pensioenverlaging zijn de meest flexibele middelen die een pensioenfonds ter beschikking heeft om de premiedekkingsgraad te beïnvloeden. Beide kunnen snel worden ingezet en op lange termijn weer worden aangepast als de rente substantieel hoger wordt.

Heeft u geen partner meeverzekerd? Dan stijgt uw premie met 6%. Heeft u uw partner meeverzekerd? Dan stijgt uw premie met 4,9%. De premie met verzekerde partner stijgt minder doordat het inkopen van partnerpensioen goedkoper is geworden.

Wat doen andere pensioenfondsen?

Bij de meeste pensioenfondsen zijn zowel de premie als de opbouw min of meer gelijk gebleven. De daardoor optredende tekorten zijn gefinancierd door de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 of 68 jaar. Bij APP en PFZW is de pensioenleeftijd al 68 jaar. Hierdoor kan de ingelegde premie twee of drie jaar langer renderen, wordt er twee of drie jaar langer premie ontvangen en hoeft er ook twee of drie jaar korter pensioen te worden uitgekeerd.