Ons beleggingsbeleid

SPMS belegt de pensioenpremies, zodat een vermogen ontstaat waaruit wij de pensioenen kunnen betalen. Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor het vaststellen van een adequaat beleggingsbeleid.

SPMS gebruikt één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, BlackRock, als fiduciair manager. Deze adviseert SPMS over de portefeuille en is ook verantwoordelijk voor de selectie en het controleren van alle vermogensbeheerders die SPMS gebruikt voor het beheren van het vermogen. In de Verklaring inzake beleggingsbeginselen vindt u meer informatie.

SPMS heeft een goed beleggingsjaar achter de rug. Het belegd vermogen steeg van 9,8 miljard euro naar 10,3 miljard euro. Het totale beleggingsrendement kwam uit op 5,2%. Er was een groei te zien in alle grote regio’s, bijvoorbeeld de VS en China. Deze mondiale economische groei had een positief effect op de winstgroei van ondernemingen en op de financiële markten.

Politieke factoren beïnvloeden beleggingsresultaten

De Amerikaanse aandelenmarkten profiteerden van het vooruitzicht van de aanpassingen in de Amerikaanse belastingwet. De Europese markten profiteerden van de verkiezing van Macron als president van Frankrijk. Ondanks de onzekerheden in Europa met betrekking tot de Brexit-onderhandelingen, het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië en het mislukken van de coalitiegesprekken in Duitsland, evenals de wereldwijde politieke risico’s rond Noord-Korea, was het een goed jaar voor de financiële markten.

Rendement

Omdat per saldo de rente op obligaties is gestegen, is het rendement op vastrentende waarden uitgekomen op -3,2%. Hier staat echter ook een daling van de verplichtingen tegenover door de rentestijging. Europese bedrijfsobligaties hebben wel een positief rendement behaald van 4,3%. Op het liquide deel van de portefeuille is de valutabijdrage 5,5% geweest.

Aanpassingen en verschuivingen

In 2017 heeft SPMS een start gemaakt met het invullen van de infrastructure debtportefeuille. Aan het eind van het jaar was er ruim € 250 miljoen geïnvesteerd in infrastructure leningen. In 2017 heeft SPMS de regioweging voor aandelen aangepast waarbij er een verschuiving heeft plaatsgevonden vanuit opkomende markten en Europa richting de VS. Dit is meer in lijn met de regioverdeling van de kapitaalmarkten en is meer risico gedreven dan rendement gedreven. Binnen de vastgoedportefeuille is een lagere allocatie naar retail geïmplementeerd met een hogere allocatie naar logistiekvastgoed en overig retail. Dit omdat SPMS een veranderend consumentengedrag ziet, waarbij logistiekvastgoed interessanter wordt in vergelijking met normaal winkelvastgoed. Overigens kent de portefeuille nog steeds een behoorlijke allocatie naar retailvastgoed in diverse regio’s.

Voor een goed én betaalbaar pensioen is een voldoende hoog rendement noodzakelijk. Echter, hoe risicovoller de beleggingen, hoe groter het risico dat de waarde van de beleggingen daalt. Risico en rendement gaan hand in hand. Het bestuur van SPMS staat dan ook voor de uitdaging om een maximaal rendement te behalen, maar binnen de vastgestelde risiconormen.

SPMS neemt verschillende maatregelen om het risico te reduceren. Zo wordt het renterisico, het gevaar dat een daling van de rente de financiële positie van SPMS uitholt, voor een groot deel afgedekt. Ook worden alle valutaposities in dollars, ponden en yen volledig afgedekt.

SPMS gaat in haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB) de dialoog aan met ondernemingen waarin wordt belegd. Verder stemt SPMS actief op aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd en sluit SPMS de volgende beleggingen uit:

  • Producenten van clustermunitie en controversiële wapens;
  • Tabaksproducenten;
  • Beleggingen in Nederlandse ziekenhuizen;
  • Staatsobligaties van landen die op de sanctielijst van de VN Veiligheidsraad staan.

SPMS maakt gebruik van verschillende vermogensbeheerders. Bij de selectie en evaluatie van deze vermogensbeheerders worden duurzaamheidscriteria door SPMS meegenomen. 

Lees meer over maatschappelijk verantwoord beleggen.