Ons beleggingsbeleid

SPMS belegt de pensioenpremies, zodat een vermogen ontstaat waaruit wij de pensioenen kunnen betalen. Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor het vaststellen van een adequaat beleggingsbeleid.

SPMS gebruikt één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld, BlackRock als fiduciair manager. Deze adviseert SPMS over de portefeuille en is ook verantwoordelijk voor de selectie en het monitoren van alle vermogensbeheerders die SPMS gebruikt voor het beheren van het vermogen. In de Verklaring inzake beleggingsbeginselen vindt u meer informatie.
In 2016 hebben enkele grote gebeurtenissen veel invloed gehad op de markten. De Brexit en de verkiezingen in de VS hebben onverwachte uitkomsten opgeleverd met voor een deel onverwachte marktreacties.
In 2016 behaalde SPMS 12% rendement op de beleggingen. Over 2016 is per saldo de lange rente gedaald, waardoor er een positieve bijdrage van de rente hedge is geweest van 4,5%. De dekkingsgraad is gestegen van 119% naar 121%. Het belegd vermogen van SPMS is verder gestegen van € 8,8 miljard naar € 9,8 miljard.
De verwachtingen voor de diverse beleggingscategorieën van SPMS waren gematigd. Door de rentedaling in 2016 hebben de vastrentende waarden een sterk jaar achter de rug. De aantrekkende wereldeconomie en de forse reactie van de aandelenmarkten op de verkiezing van Trump hebben ook voor een goed rendement op de aandeelmarkten gezorgd. Ook zonder de bijdrage van de rente hedge is het rendement uitgekomen op 7,6%. De bijdrage van de valuta-afdekking is negatief geweest in 2016. De diverse actieve posities hebben in 2016 een negatieve bijdrage opgeleverd van -0,5%.
Voor een goed én betaalbaar pensioen is een voldoende hoog rendement noodzakelijk. Echter, hoe risicovoller de beleggingen, hoe groter het risico dat de waarde van de beleggingen daalt. Risico en rendement gaan hand in hand. Het bestuur van SPMS staat dan ook voor de uitdaging om een maximaal rendement te behalen, maar binnen de vastgestelde risiconormen.
 
SPMS neemt verschillende maatregelen om het risico te reduceren. Zo wordt het renterisico, het gevaar dat een daling van de rente de financiële positie van SPMS uitholt, voor een groot deel afgedekt. Ook worden alle valutaposities in dollars, ponden en yen volledig afgedekt.

SPMS gaat in haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB) de dialoog aan met ondernemingen waarin wordt belegd, stemt actief op aandeelhoudersvergaderingen en sluit producenten van clustermunitie en tabak uit.

Lees meer over maatschappelijk verantwoord beleggen.