Maatschappelijk verantwoord beleggen

SPMS wil bijdragen aan een leefbare wereld voor al onze deelnemers. Nu én in de toekomst. Met ons pensioenvermogen hebben wij invloed. Daarom gaan wij regelmatig in gesprek met bedrijven en overheden. Wij stimuleren hen om ook positief bij te dragen aan de maatschappij. Dit noemen we engagement. Lees meer over onze overtuigingen, belangrijke thema’s en onze rol als aandeelhouder.

SPMS vindt het belangrijk dat onze beleggingen een positieve bijdrage leveren aan het milieu, de mens en de maatschappij. Dit noemen wij maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB). Een andere, veelgebruikte term hiervoor is ESG. Dit staat voor:
 
 • Environmental: aandacht voor de natuur
 • Social: aandacht voor de mens en mensenrechten
 • Governance: aandacht voor goed ondernemingsbestuur
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen werken wij samen met BMO Global Asset Management. Zij helpen ons bijvoorbeeld met stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 
 
In 2020 formuleerde SPMS de ESG-beliefs. Deze dienen als handvat bij de invulling van de beleggingsportefeuille. De ESG-beliefs op een rij:
 
 1. SPMS voert een ESG-beleid om bij te dragen aan een leefbare wereld nu en in de toekomst.
 2. ESG-beleid en ESG-implementatie leiden niet tot een verslechtering van het risico- en rendementsprofiel van de beleggingen van het fonds.
 3. Integratie van ESG-beleid in de beleggingsportefeuille draagt bij aan de doelstellingen van het fonds.
 4. Bij de selectie van vermogensbeheerders houdt SPMS rekening met het behalen van de ESG-doelstellingen.
 5. Engagement is een goed instrument om Social Development Goals (SDG)-doelen te realiseren.
 6. Het is belangrijk dat engagement en stembeleid van vermogensbeheerders in lijn zijn met het ESG-beleid van SPMS.
 7. Selectie van vermogensbeheerders met een leidende rol in ESG- en klimaat kan bijdragen aan het behalen van de ESG-doelstellingen van het fonds.
 8. Een ambitieuze en kritische houding richting dienstverleners bevordert ESG-implementatie.
 9. Uitsluiting van bedrijven, sectoren en of bedrijven die niet gevoelig zijn voor engagement kan bijdragen aan het realiseren van ESG-doelen.
 10. Impact investing heeft effect op de reële economie en kan bijdragen aan het behalen van de SDG-doelen van SPMS. 

Wilt u meer weten? 

Wij vinden het belangrijk dat u als deelnemer input kan leveren bij de keuze van maatschappelijke relevante thema’s. En dat uw stem in ons beleid naar voren komt. Daarom doen wij regelmatig onderzoek. Uit een enquête uit 2019 bleek dat de thema’s gezondheidszorg en klimaatrisico belangrijk zijn voor onze deelnemers. Deze thema’s komen daarom terug in ons beleid. 
 
De Verenigde Naties hebben 17 universele thema’s benoemd. Dit noemen zij de Sustainable Development Goals (SDG). Voor de gezondheidszorg kozen we SDG 3, goede gezondheid en welzijn. Voor de invulling van het thema klimaatverandering kozen we SDG 7, betaalbare en duurzame energie. 
 
Lees meer over de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties. 
Ons pensioenvermogen geeft ons de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met bedrijven en overheden wanneer wij denken dat zij zich niet inzetten voor mens en maatschappij. Met elkaar in gesprek gaan noemen wij engagement. 
 

Waarover gaan wij in gesprek?

Wij gaan met bedrijven in gesprek over hun beleid en activiteiten. Met het doel om verbeteringen op het gebied van mens en milieu te realiseren. Dit sluit aan bij onze overtuigingen om bij te dragen aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst. Zodat u als deelnemer later ook nog van uw pensioen kunt genieten. 
 
Een belangrijk thema dat veel terugkomt in de gesprekken is klimaatrisico. Wij zijn aangesloten bij het wereldwijde initiatief Climate Action 100+. Dit is een initiatief waarbij een groep beleggers in gesprek gaat met de grootste veroorzakers van broeikasgassen. Lees meer op de website van Climate Action 100+
 
Elk kwartaal leggen wij onze engagementactiviteiten vast. Hieronder vindt u de meest actuele kwartaalrapportages, en hier vindt u meer informatie over onze prioriteiten voor 2021, of lees meer over ons betrokkenheidsbeleid.  
 

2021

2020

2019

SPMS heeft een voorkeur om via engagement bedrijven en overheden te stimuleren zich maatschappelijk verantwoord te gedragen. Met elkaar in gesprek gaan noemen wij engagement. Wij geloven dat we op die manier invloed hebben. Zorgt engagement voor te weinig resultaat? Of is wetgeving leidend? Dan kan SPMS beleggingen uitsluiten. Hieronder vindt u een lijst van bedrijven en categorieën waar wij niet in beleggen.

Wij beleggen niet in:
 • producenten van clustermunitie en controversiële wapens
 • tabaksproducenten
 • beleggingen in Nederlandse ziekenhuizen
 • staatsobligaties van landen die op de sanctielijsten van de VN Veiligheidsraad en de EU Financial Sanctions lijst staan

Uitsluitingslijst

SPMS maakt elk jaar een uitsluitingslijst, op basis van informatie van Sustainalytics. Wij houden ons aan de definities die Sustainalytics gebruikt. Bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang van potentieel maatschappelijk ongewenste activiteiten in een bedrijf. 
 
Regelmatig bekijkt het bestuur van SPMS deze lijst en toetsen wij deze aan ons beleid. Ook kijken wij wat er leeft bij de deelnemers. En we passen het beleid aan als dat nodig en gewenst is. Bekijk de laatste versie van onze uitsluitingslijst.

Actief aandeelhouderschap

SPMS is bij een flink deel van haar beleggingen officieel aandeelhouder. Dit betekent dat wij mogen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen van die bedrijven. Wij hebben dus als pensioenfonds invloed op de bedrijfsvoering. Dat noemen we actief aandeelhouderschap.

Stemmen

Een professionele partij, Institutional Shareholder Services, stemt namens ons. Altijd in lijn met onze overtuigingen. Een greep uit ons stembeleid:

 • Wij maken ons hard voor een goed ondernemingsbestuur
 • Wij willen meer vrouwen aan de top
 • Wij streven naar een eerlijk beloningsbeleid
 • Wij willen extra aandacht voor klimaatrisico’s en gezondheidszorg
Bekijk hieronder onze stemactiviteiten per kwartaal. Of lees meer over ons betrokkenheidsbeleid.


2021

2020

Wij zijn aangesloten bij een aantal initiatieven rondom maatschappelijk verantwoord beleggen. Het doel is om ons verantwoord beleggingsbeleid actueel te houden en het verder te ontwikkelen. Ook kunnen we meer invloed uitoefenen naar bedrijven toe door gezamenlijk met andere pensioenfondsen op te treden. 
 
De drie belangrijkste initiatieven zijn: 
 • Het IMVB-convenant 
 • De Principles of Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties (VN)
 • Access to Medicine

IMVB-convenant

Het IMVB-convenant is een samenwerking tussen Nederlandse pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. Het doel van het convenant is zaken zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen én aan te pakken. Lees meer over het IMVB-convenant
 

PRI

Sinds 2020 zijn wij ondertekenaar van de Principles of Responsible Investment (PRI). De Verenigde Naties stelden deze principes op. Lees meer over PRI.
 

Access to Medicine Foundation

SPMS steunt de onafhankelijke organisatie Access to Medicine Foundation. Zij hebben als doel om farmaceutische bedrijven te stimuleren om meer te doen voor mensen in arme landen. Daaronder valt toegang tot medicijnen.  

Meer informatie over ons MVB-beleid

Wilt u meer weten over ons MVB-beleid? Dat kan! Elk jaar publiceren wij een ESG-jaarverslag. Hierin staan al onze activiteiten op het gebied van stemmen en engagement. Onze ESG-adviseur BMO Global Asset Management maakt het verslag. Lees ons jaarverslag of bekijk een van de artikelen van onze ESG-adviseur. BMO houdt ons elk jaar op de hoogte van actuele thema’s op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Dat doen zij in de vorm van Viewpoints.
 

2020

 

2019

 
Wilt u meer weten over MVB? Lees hier over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.
 

SPMS en Sustainable Finance Disclosure Regulation

SPMS houdt (nog) geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Aangezien de consequenties nog onduidelijk zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van kosten. Wij hebben wel het voornemen dit te doen.