SPMS Kiest voor nog zekerder pensioen

Bestuurslid Eelco Stuijfzand vertelt in 1 minuut hoe SPMS minder risico neemt in haar beleggingsportefeuille.

Deze video opent mogelijk niet in Internet Explorer versie 9. Wij adviseren u deze pagina in een andere browser te bekijken.

De-risken betekent dat SPMS minder risico neemt in haar beleggingsportefeuille. Daarbij is het uitgangspunt dat SPMS wil nakomen wat zij aan haar deelnemers en gepensioneerden heeft toegezegd. Er moet dus goed worden nagedacht over de te nemen risico’s. Eelco Stuijfzand, voorzitter Investment Committe SPMS, en Marcel Roberts, Chief Investment Officer bij SPMS, leggen uit.
 
“SPMS heeft op dit moment zo’n 10 miljard euro aan vermogen. Het bestuur bepaalt hoe dit geld belegd moet worden. Daarbij houdt zij rekening met haar deelnemers en gepensioneerden. Het is niet wenselijk dat de premie te veel stijgt of dat er gekort moet worden”, aldus Stuijfzand.
 
Om de gewenste risicohouding van het fonds vast te stellen, hebben het bestuur en het bestuursbureau van SPMS, in samenwerking met Ortec een onderzoek gedaan naar risicohouding. Stuijfzand: “Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een aantal aspecten een rol speelt bij de vraag welk risico je als pensioenfonds wilt lopen. Het gaat enerzijds om de ambitie van de pensioenregeling. Wat wil je als fonds in ieder geval graag aan de deelnemers en gepensioneerden meegeven? Uit het onderzoek is gebleken dat het kunnen uitkeren van 3% vaste indexatie erg belangrijk is. Daarnaast gaat het om de belangen tussen jongeren en ouderen. Meer zekerheid is in het belang van ouderen, terwijl jongeren wellicht meer risico willen of kunnen nemen. Moet er gestreefd worden naar hoge buffers? Of zijn incidenteel kortingen op de vaste 3% indexatie acceptabel, zodat er meer risico genomen kan worden? Deze aspecten spelen allemaal mee bij de vraag hoeveel risico het pensioenfonds wil lopen.”
Op basis van dit onderzoek heeft SPMS uitvoering gegeven aan de keus van het bestuur om het risico van de portefeuille iets te verminderen. Roberts licht toe: “SPMS heeft 8 % aandelen verkocht en in plaats daarvoor staatsobligaties aangekocht. Daarnaast is de renteafdekking verder verhoogd van 70% naar 78%. Renteveranderingen worden hiermee als risicofactor beperkt, en hebben nagenoeg geen effect meer op de dekkingsgraad. Dit betekent op dit moment een grotere waarschijnlijkheid dat deelnemers daadwerkelijk het pensioen krijgen waar ze op rekenen.” 
 
SPMS heeft relatief veel belegd in aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en hedge funds. Dit heeft de afgelopen jaren goede rendementen opgeleverd, maar brengt ook risico op verliezen met zich mee. Roberts: “Er zijn twee manieren waarop je naar risico kunt kijken. Aan de ene kant kun je zeggen dat je meer risico kunt lopen naarmate je financiële positie beter is. Dit geldt ook voor SPMS, dat er financieel gezond voor staat. Aan de andere kant kun je stellen dat een pensioenfonds dat gemakkelijk aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, geen extra risico hoeft te nemen, aangezien het fonds zijn doelstelling al heeft bereikt. Deze gedachtenrichting heeft het bestuur nu iets meer aangezet. Juist omdat rentewijzigingen moeilijk te voorspellen zijn terwijl de impact hoog is, heeft SPMS ervoor gekozen het renterisico af te dekken.”
Met ‘derisken’ speelt het bestuur in op de behoefte van jonge medisch specialisten aan een zekerder pensioen. Roberts: “Jongere medisch specialisten kunnen minder bijsparen naast hun pensioen dan de oudere generatie vroeger kon. Niet alleen verdienen jonge specialisten minder dan voorheen, ook levert ‘goodwill’, dat traditioneel als aanvulling op het pensioen werd gezien, tegenwoordig minder op. Daarmee wordt het belangrijker dat het basispensioen dat SPMS biedt, ook echt wordt uitgekeerd. ” Overigens betekent het ‘derisken’ niet dat SPMS nu weinig beleggingsrisico loopt. Ook na het derisken heeft SPMS relatief gezien nog veel aandelen in portefeuille. Eind maart 2015 was het fonds voor 28,4% belegd in aandelen, voor 8,2% in hedge funds en 9% in vastgoed.