Dekkingsgraad december 2016 was 121,3%

Eind december 2016 bedroeg de dekkingsgraad van SPMS 121,3%. Dit is een stijging van 2,1%-punt ten opzichte van de dekkingsgraad eind november 2016.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is de waarde van het vermogen (teller) gedeeld door de waarde van de verplichtingen (noemer), uitgedrukt als percentage. De dekkingsgraad is een graadmeter voor de financiële positie van SPMS. De actuele dekkingsgraad wordt bepaald op basis van de UFR-rentetermijnstructuur zoals deze maandelijks wordt gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Ultimate Forward Rate

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten om de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen aan te passen door de introductie van een Ultimate Forward Rate (UFR). Het gaat hierbij om een aanpassing van de rentetermijnstructuur voor lange looptijden (vanaf 20 jaar). Omdat obligaties en rentederivaten (SWAPS) met zeer lange looptijden niet veel worden verhandeld, kan de waarde van de rente minder goed door de markt bepaald worden. Medio juli 2015 heeft DNB de UFR op een andere manier vastgesteld. De UFR is niet meer gelijk aan een vast percentage van 4,2%, maar afhankelijk van de gemiddelde rente van de afgelopen tien jaar. Per eind december 2016 is de UFR gelijk aan 2,8%.

Vaststellen dekkingsgraad

Tot 2015 werd de financiële situatie van een pensioenfonds getoetst door een dekkingsgraad die gebaseerd was op de actuele stand van het vermogen en een 3-maands rentemiddeling van de verplichtingen. Dit om voor enige stabiliteit te zorgen. Vanaf 2015 stapt de pensioensector af van deze 3-maands rentemiddeling bij de bepaling van de actuele dekkingsgraad. Er is overgegaan op een andere wijze van stabilisering met de introductie van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad naast de actuele dekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

Deze nieuwe beleidsdekkingsgraad wordt berekend als het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad van SPMS per 31 december bedroeg 117,9%. Dit is 0,3%-punt hoger dan de beleidsdekkingsgraad eind november 2016 (117,6%).

Marktrentedekkingsgraad

Dit is de dekkingsgraad zonder UFR. Voor een deel van haar beleid stuurt SPMS op deze dekkingsgraad. De marktrentedekkingsgraad is in de afgelopen maand met 2,0%-punt gestegen van 114,0% naar 116,0%.

Herstelplan

De vereiste dekkingsgraad is het vermogen waarover een pensioenfonds moet beschikken. De vereiste dekkingsgraad voor SPMS ligt eind maart 2016 rond de 120,3%. De beleidsdekkingsgraad eind maart bedroeg 120,2% en ligt onder de vereiste dekkingsgraad. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad ligt, is er sprake van een tekort en is er een herstelplan nodig. SPMS heeft het herstelplan voor 1 juli ingediend bij DNB.

Dekkingsgraad op basis van 30-11-2016 31-12-2016
Marktrente + UFR 119,2% 121,3%
Marktrente 114,0% 116,0%
Beleidsdekkingsgraad 117,6% 117,9%
Meest recente VEV 30-09-2016
VEV 120,5%

17-01-2017